velikost textu

Homegrown Terrorism in the European Union: Political Discourses of France, the United Kingdom and Slovakia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Homegrown Terrorism in the European Union: Political Discourses of France, the United Kingdom and Slovakia
Název v češtině:
Domácí terorismus v Evropské unii: Politický diskurz ve Francii, Spojeném království a na Slovensku
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Hruboňová
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Záhora
Id práce:
192330
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Domácí terorismus, politický diskurz, sekuritizace, Evropská unie, Spojené království, Francie, Slovensko
Klíčová slova v angličtině:
Homegrown Terrorism, Political Discourse, Securitization, European Union, United Kingdom, France, Slovakia
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá tématem domácího islamistického terorismu v Evropské unii. Cílem tohoto výzkumu je poskytnout výklad domácího terorismu v politickém diskurzu EU jako subjektu a vybraných členských států - Francie, Velké Británie a Slovenska. Práce vychází z předpokladů teorie sociálního konstruktivismu a sekuritizace a zkoumá vzorce diskurzů v letech 2015 - 2018 a snaží se identifikovat možné podobnosti a rozdíly v politických diskurzech jednotlivých zemí. Při zkoumání změn v diskurzu práce analyzuje, jak byla problematika domácího terorismu sekuritizována a jak politické autority formují vnímání domácího terorismu jako hlavní hrozby pro Evropu. Za účelem objektivnější argumentace využívá výzkum kvalitativní metodu tematické analýzy. Naše zjištění naznačují, že témata, která jsou ve všech diskurzech obecně přítomna, jsou mimo jiné prevence terorismu a radikalizace, významná role internetu při šíření islamistické propagandy a problém navrácení zahraničních bojovníků. Některá témata jsou však specifická pro konkrétní stát, jako je zvýraznění domácího charakteru současného terorismu ve Francii, zapojení širší veřejnosti ve Spojeném království nebo spoléhání se na mezinárodní závazky na Slovensku.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the topic of homegrown Islamist terrorism in the European Union. The target of this research is to provide an interpretation of the homegrown terrorism in the political discourse of the EU as an entity and selected member states – France, the United Kingdom and Slovakia. Building on assumptions of social constructivism and securitisation theory, the thesis explores the patterns in the discourses during the years 2015 - 2018 and seeks to identify potential similarities and differences in the political discourses of respective countries. While studying the changes in the discourse, the thesis analyses how the issue of homegrown terrorism has been securitised, thus how the narratives of political authorities shape perception of the homegrown terrorism as a major threat for Europe. In order to organise the arguments in a more objective manner, the research uses a qualitative method of thematic analysis. Our findings suggest that themes which are of general concern in all the discourses are, among others, prevention of terrorism and radicalisation, the significant role of the internet in spreading Islamist propaganda and the problem of returning foreign fighters However, some themes were identified as state-specific, such as highlighting the homegrown nature of current terrorism in France, engaging wider public in the UK or relying on international commitments in Slovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Hruboňová 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Hruboňová 382 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Hruboňová 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 472 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Záhora 869 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 152 kB