velikost textu

Čichové vnímání u první epizody schizofrenie a akutních a přechodných psychotických poruch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čichové vnímání u první epizody schizofrenie a akutních a přechodných psychotických poruch
Název v angličtině:
Olfactory Perception in First-Episode Schizophrenia and Acute and Transient Psychotic Disorders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zdena Hofmannová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Nováková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jitka Fialová
Id práce:
192327
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
schizofrenie, první epizoda schizofrenie, akutní a přechodné psychotické poruchy, čichové vnímání, čichové schopnosti, Sniffin‘ Sticks, studie ESO
Klíčová slova v angličtině:
schizophrenia, first episode of schizophrenia, acute and transient psychotic disorders, olfactory perception, olfactory abilities, Sniffin‘ Sticks, ESO study
Abstrakt:
Abstrakt Z výzkumů vychází, že čichové vnímání je u pacientů se schizofrenií odlišné od zdravých osob. Předkládaná práce se v návaznosti na dříve provedené výzkumy věnuje rozdílům ve schopnostech identifikace a diskriminace pachů a hodnocení vnímaných kvalit pachů (příjemnost, známost, intenzita, jedlost) mezi pacienty trpícími schizofrenií nebo akutními a přechodnými psychotickými poruchami a zdravými dobrovolníky s přihlédnutím k mezipohlavním rozdílům; dále rozdílům v souvislosti mezi schopností identifikace a hodnocením vnímaných kvalit pachů mezi pacienty a zdravými osobami a v souvislosti tíže negativních příznaků a čichového vnímání. V souladu s ostatními studiemi byly u pacientů nalezeny deficity v identifikaci a diskriminaci pachů a rozdíly v hodnocení známosti pachů v porovnání se zdravými osobami, přičemž mezipohlavní rozdíly se neprokázaly. Také se neprokázal rozdíl v souvislosti mezi schopností identifikace a hodnocením vnímaných kvalit pachů mezi pacienty a dobrovolníky a souvislost jednotlivých čichových schopností a hodnocení vnímaných kvalit pachů s tíží negativních příznaků se prokázala pouze v případě identifikace. Pro klinickou praxi by tak mohl být užitečný další výzkum schopností identifikace a diskriminace a popřípadě také hodnocení známosti pachů. V budoucnu by měly být provedeny longitudinální studie, které by mohly přinést více poznatků o tom, jak se čichové vnímání mění během trvání nemoci.
Abstract v angličtině:
Abstract Research suggests that olfactory perception of patients with schizophrenia differs from healthy people. In the context of previously conducted research, the present thesis addresses the differences in the abilities of identification and discrimination of odours and assessment of perceived odour qualities (pleasantness, familiarity, intensity, edibility) between patients with schizophrenia or acute and transient psychotic disorders and healthy volunteers, taking into account gender differences; in addition, the differences in the relationship between identification of odours and evaluation of the perceived qualities of odours between patients and healthy persons were explored as well as relationship between the severity of negative symptoms and olfactory perception. In line with other studies, deficits were found in patients in identification and discrimination of odours and in the assessment of odour familiarity compared to healthy subjects, with no gender differences. There were no differences in the relationship between the identification of odours and assessment of the perceived qualities of odours between patients and volunteers, and association of olfactory abilities and the assessment of perceived qualities of odours with the severity of negative symptoms was found only for identification of odours. Further research on identification and discrimination abilities and, possibly, an assessment of odour familiarity in schizophrenics could be useful for clinical practice. Longitudinal studies should be undertaken in the future to provide more insight into how olfactory perception changes over the course of the illness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zdena Hofmannová 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zdena Hofmannová 156 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zdena Hofmannová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zdena Hofmannová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Nováková, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jitka Fialová 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 152 kB