velikost textu

Attachment, komunikační styly a partnerské přizpůsobení v dlouhodobém vztahu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Attachment, komunikační styly a partnerské přizpůsobení v dlouhodobém vztahu
Název v angličtině:
Attachment, communication styles and relationship adjustment in log-term romantic partners
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Fišerová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Bártová
Id práce:
192325
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
attachment, partnerské vztahy, komunikační styly, konfliktní komunikace
Klíčová slova v angličtině:
attachment, romantic relationships, communication styles, conflict communication
Abstrakt:
Abstrakt Konstruktivní zvládání partnerských konfliktů, které mohou být podmíněny attachmenty obou partnerů, je klíčovým faktorem pro vzájemnou spokojenost. Hlavním cílem práce proto bylo ověřit mediační roli konfliktních komunikačních stylů ve vztahu mezi attachmentem a partnerským přizpůsobením u dlouhodobých heterosexuálních partnerských dvojic. Pro Praktickou část práce byl zvolen kvantitativní výzkum, kterého se účastnilo 76 dlouhodobých heterosexuálních partnerských dvojic ve věku mezi 18 a 40 lety. Pro zjišťování dimenzí úzkostnosti a vyhýbavosti attachmentu byl použit dotazník Experiences in Close Relationships - Revised (ECR-R-16), partnerské přizpůsobení bylo zjišťováno dotazníkem Dyadic Adjustment Scale (DAS) a šest konfliktních komunikačních stylů (kompromisní, dominantní, separační, submisivní, vyhýbavý a reaktivní styl) dotazníkem Romantic Partner Conflict Scale (RPCS). Komunikační styly, jakožto mediátory zkoumaného vztahu, se zdají být predikovány jak dimenzí attachmentu jedince, tak jeho pohlavím. Mediační funkce ve vztahu mezi attachmentem mužů a jejich partnerským přizpůsobením byla prokázána u stylu reaktivního a vyhýbavého, u žen u stylu reaktivního a kompromisního. Mediační efekt komunikačních stylů na partnerské přizpůsobení partnerů nebyl potvrzen. Klíčová slova: attachment, partnerské vztahy, komunikační styly, konfliktní komunikace
Abstract v angličtině:
Abstract Constructive management of relationship conflicts, which may be conditioned by the interaction of both romantic partners, is a key factor for mutual satisfaction. Therefore, the main aim of this thesis was to find out a mediating role of conflict communication styles in long-term heterosexual couples. For the Practical part of the thesis was chosen a quantitative research, including data from 76 long-term heterosexual couples between 18 – 40 years of age. Attachment dimensions were measured by The Close Relationship Experience - Revised (ECR-R-16), relationship adjustment by The Dyadic Adjustment Scale (DAS), and six conflict communication styles (compromising, dominant, separating, submissive, avoidant and reactive) by The Romantic Partner Conflict Scale (RPCS). The effect of conflict communication styles as mediators seems to be predicted by attachment and gender. In men, the mediating function of communication styles between attachment and relationship adjustment was confirmed for reactive and avoidant style, in women for reactive and compromising. The mediating effect of communication styles was not significant for partners’ relationship adjustment. Key words: attachment, romantic relationships, communication styles, conflict communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Fišerová 4.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Fišerová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Fišerová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Bártová 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Lenka Nováková, Ph.D. 152 kB