velikost textu

Nationalism in Serbia at the end of the 20th century: Crime and turbofolk as a cover to autocracy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nationalism in Serbia at the end of the 20th century: Crime and turbofolk as a cover to autocracy
Název v češtině:
Nacionalismus v Srbsku na konci 20. století: Zločin a turbofolk jako krytí autokracie
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jovana Duric
Vedoucí:
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
Id práce:
192314
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETNO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nacionalismus|etnicita|turbofolk|hudba|válka|populární kultura|folklor|Jugoslávie|Srbsko
Klíčová slova v angličtině:
Nationalism|Ethnicity|Turbofolk|Music|War|Popular Culture|Folklore|Yugoslavia|Serbia
Abstrakt:
Zločin a turbofolk jako krytí autokracie? Nacionalismus v Srbsku na konci 20. století Abstrakt: V této diplomové práci bude zkoumáno, jak vlivem politiky Slobodana Miloševiče v devadesátých letech minulého století, která byla implementována politickou elitou shromážděnou kolem něj, dochází k nárůstu zločinu v Srbsku, válečného profiteringu a vzniku nového populárního hudebního žánru turbofolk. Ukázalo se, že tyto sociálně- politické podmínky, podpořené silnou mediální propagandou, jsou klíčovýmí pilíří Miloševičového autokratického vládnutí. Zvláštní důraz je kladen na nový kulturní fenomén, který se objevil v tomto regionu ve zmíněném období - fenomén "turbofolku" jakožto dominatnímu hudebnímu žanru té doby, který dokresluje obraz srbské společnosti v 90. letech. Tento populární hudební styl, ovlivněn kýčem a barokem, který se vyskitl v hospodách centrálně-srbského venkova a zaroveň se stal nedílnou součástí každodenního života mladých lidí, jejichž novými idoly byly jedinci, kteří vnímali svůj úspěch podle počtu svých trestných činů nebo úrovní jejích závažnosti. Vznik turbofolku je proto spojován se vznikem nových, sociálně-politických událostí. Důležité je zmínit, že turbofolk i nadále zůstává, s menšími úpravami, nejdomimnantnějším hudebním žánrem v Srbsku. Klíčová slova: nacionalizmus, etnicita, turbofolk, hudba, válka, populární kultura, folklór, Jugoslávie, Srbsko
Abstract v angličtině:
Crime and turbofolk as a cover to autocracy? Nationalism in Serbia at the end of the 20th century Abstract: In this MA. thesis it will be investigated how, by the influence of the politics of Milosevic in the 1990s, implemented by the political elite gathered around him, a rise of crime, war profiteering and the development of a new popular culture genre of turbofolk appeared in Serbia. Such socio-political conditions, supported by a strong media propaganda by the regime, turned out to be the key pillars of Milosevic's autocratic rule. Special emphasis will be given to a new cultural phenomenon that struck this region in the period - the phenomenon of "turbofolk" as the dominant music genre of the time, that completes the picture of Serbian society during the 1990s. Overwhelmed with elements of kitsch and baroque, this popular music genre which originated in the restaurants of central Serbia suburbs, has become an unavoidable part of everyday life of young people, whose new idols were individuals who measured their success by the number and importance of their criminal ventures. The emergence of turbofolk, therefore, is considered in light of the birth of the new socio-political circumstances. But it is interesting to note that turbofolk, with some adjustments, remains the dominant musical genre in Serbia until today. Key words: nationalism; ethnicity; turbofolk; music; war; popular culture; folklore; Yugoslavia; Serbia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jovana Duric 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jovana Duric 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jovana Duric 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. 152 kB