velikost textu

Srovnání integrované a do jednotlivých předmětů rozdělené výuky přírodních věd na vzdělávací úrovni ISCED 2 v České republice a v Norském království

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání integrované a do jednotlivých předmětů rozdělené výuky přírodních věd na vzdělávací úrovni ISCED 2 v České republice a v Norském království
Název v angličtině:
Comparison of the Integrated and Separated Approaches to the Natural Science Education at the ISCED 2 Level of Education in the Czech Republic and the Kingdom of Norway
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Vožehová
Vedoucí:
PhDr. Tereza Odcházelová
Oponent:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Id práce:
192309
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova (N BI-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká republika, Norské království, přírodovědné vzdělávání, integrovaná výuka, přírodopis, strukturované rozhovory
Klíčová slova v angličtině:
Czech Republic, Norwegian Kingdom, science education, integrated education, science, structured interviews
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá srovnáním integrované výuky přírodních věd v Norském království a do jednotlivých předmětů rozdělené výuky přírodních věd v České republice na vzdělávací úrovni ISCED 2. Práce shrnuje problematiku těchto rozdílných pojetí výuky přírodních věd, srovnává kurikulární dokumenty a přístup ke vzdělávání učitelů České republiky a Norského království ve vztahu k přírodovědnému vzdělávání. Hlavním cílem práce je zjistit dopad rozdílného pojetí výuky přírodních věd na schopnost učitele odpovídat žákům na otázky integrující poznatky z více přírodovědných oborů. Pro řešení definova né ho cíle byla zvolena metoda kvalitativního dotazování prostřednictvím strukturova né ho rozhovoru s otevřenými otázkami. Výzkumem bylo zjištěno, že odpovědi učitelů na otázky vyžadující propojení znalostí z několika přírodovědných oborů se v závislos ti na uplatňovaném pojetí výuky přírodních věd v některých ohledech liší. V mnoha případech se však odpovědi lišily v závislosti na konkrétním učiteli. V rámci výzkumu byly zjištěny také osobní preference učitelů v oblasti výuky přírodních věd na vzdělávací úrovni ISCED 2. Vnímání kladů a záporů preferovaného pojetí se v souvislosti se současným pojetím výuky přírodních věd v některých ohledech liší. Ucelený, výzkumem podložený text, může sloužit jako podklad k diskusi o zavádění integrované výuky přírodních věd do českých škol a jako podnět k vytvoření rozsáhlejších studií věnujících se tomuto dosud nedostatečně probádanému tématu. KLÍČOVÁ SLOVA Česká republika, Norské království, přírodovědné vzdělávání, integrovaná výuka, přírodopis, strukturované rozhovory
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present diploma thesis compares integrated education of natural science in the Norwegian Kingdom and education in the Czech Republic where natural science education is divided into a few separate subjects on the ISCED 2 educational level. The thesis summarises these two different approaches to science education, compares curricular documents and approaches to science teachers´ education in the Czech Republic and the Kingdom of Norway. The main objective of this work is to find the impact the different concept of science education has on a teacher´s ability to answer students´ complex questions integrating knowledge from different science subjects. To meet this objective, I chose to use qualitative research in which teachers were asked open-ended questions as part of a structured interview. The outcome of the research was that there are some differences in how the complex questions are answered based on the differe nt approaches to science education. In many cases, however, the answers varied depending on the teacher. The research also discovered personal preferences of science teachers on the ISCED 2 level of education. Also, the strengths and weaknesses of both approaches are, to some extent, viewed differently. The comprehensive, research-backed, text may be used for discussion about introducing integrated science education into Czech schools and as an impulse to creating more extensive research dedicated to this insufficiently studied topic. KEYWORDS Czech Republic, Norwegian Kingdom, science education, integrated education, science, structured interviews
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Vožehová 2.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Vožehová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Vožehová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Vožehová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Odcházelová 796 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 153 kB