velikost textu

Proměna císařského portrétu ve 3. a 4. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna císařského portrétu ve 3. a 4. století
Název v angličtině:
The Transformation of the Imperial Portrait in the 3rd and 4th Century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslav Kešner
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Militký
Id práce:
192265
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (ARK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
římské císařství|římské mince|římské sochařství|portrét|vojenští císaři|krize|Galské císařství|principát|dominát|tetrarchie|Diocletianus|Constantinus|Julianus Apostata
Klíčová slova v angličtině:
Roman empire|Roman coins|Roman sculpture|portrait|The Military emperors|crisis|Gallic empire|principate|dominate|tetrarchy|Diocletianus|Constantinus|Julianus Apostata
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá vyobrazením římských císařů na jejich sochách a mincích v průběhu 3. a 4. století. Začíná nástupem vojenských císařů a končí dynastií Constantinů. Snaží se o vypozorování změn římského císařského portrétu a stanovení jeho jasnější vývojové linie. V tomto směru hledá hlavní vlivy na změny v portrétování císařů a snaží se určit zlomové úseky. Soustředí se především na individuální rysy a pokouší se definovat možnosti rozpoznávání jednotlivých císařů. Snaží se také rozlišit do jaké míry se to projevuje na sochách a do jaké míry na mincích. Práce také zkoumá propojení vládní propagandy s portrétem císaře. Práce je též doplněna o stručné historické události sledovaného období. KLÍČOVÁ SLOVA: římské císařství, římské mince, římské sochařství, portrét, vojenští císaři, krize, Galsko-římské císařství, principát, dominát, tetrarchie, Gallienus, Aurelianus, Probus, Diocletianus, Constantinus, Julianus Apostata
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with portraiture of roman emperors on their statues and coins during the 3rd and 4th century. It begins with accession of military emperors and ends by Constantinian dynasty. The thesis tries to describe the changes in roman imperial portrait and determine its clearer roadmap. Main influences for roman imperial portraits are found together with milestones within the roadmap. It primarily focuses on individual attributes in the portrait and attempts to define ability to identify emperors themselves. Also, it tries to describe the extent to which these attributes influence the ability to identify the emperor on the statue or on the coin. Moreover, the thesis aims to connect imperial propaganda and portrait of the emperor. Finally, the thesis contains brief historical overview of this era. KEYWORDS: Roman Empire, Roman coins, Roman sculpture, portrait, the Military Emperors, crisis, Gallic Roman Empire, principate, dominate, tetrarchy, Gallienus, Aurelianus, Probus, Diocletianus, Constantinus, Julianus Apostata
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Kešner 16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miroslav Kešner 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Kešner 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Kešner 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Militký 518 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB