velikost textu

Securitization of education in contemporary Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Securitization of education in contemporary Europe
Název v češtině:
Sekuritizace vzdělávání v současné Evropě
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristína Lehutová
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD
Id práce:
192261
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
bezpečnost, vzdělávání, Evropa, sekuritizace, radikalizace, extremizmus, protiteroristická politika
Klíčová slova v angličtině:
Security, Education, Europe, Securitization, Radicalization, Extremism, Counter-terrorism
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je analyzovat současný stav navrhovaných politik pro řešení otázky radikalizace v Evropě. Konkrétněji se práce zabývá tématem boje proti radikalizaci prostřednictvím vzdělávání. Práce poukazuje na to, jak bezpečnostní diskuze v Evropě mění chápání vzdělávacích institucí a jejich roli v politikách proti radikalizaci. V minulosti se státy v Evropě musely zabývat různými formami násilí způsobovanými buď separatistickými hnutími nebo jinými radikálními a extremistickými ideologiemi. Problém občasného výskytu násilí bohužel v Evropě pořád není vyřešen. Ve vztahu k tématu radikalizace je role vzdělávacích institucí vnímána jako významná v boji proti radikalizaci. Jsou považovány za hlavní instituce schopné podporovat sociální inkluzi a kritické myšlení studentů v době globalizace a modernizace internetových technologií. Z těchto důvodů by vzdělávací instituce měli být zodpovědné za ochranu evropských studentů a žáků a jejich prevenci před vlivem extremismu. Tato práce však poukazuje, že toto chápání nepředstavuje jediný způsob vlád, jak čelit radikalizaci s pomocí sektoru vzdělávání. Role vzdělávacích institucí je lépe popsána jako směs více politik. Na jedné straně se to týká politiky,která podporuje vzdělávání k sociálnímu začleňování, toleranci, k zásadám demokracie a otevřené diskuse. Na druhou stranu, boj proti radikalizaci prostřednictvím vzdělávání často zahrnuje metody dohledu, monitorování a hlášení chování studentů a žáků ve vzdělávacích institucích, které může být vnímáno jako předzvěst radikalizace. V tomto ohledu můžeme mluvit o významném vlivu sekuritizace na tvorbu politik ve vzdělávacím sektoru, které míří na prevenci radikalizace.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to analyze the current state of policies proposed to address the issue of radicalization in Europe. More specifically, the thesis deals with the topic of the fight against radicalization through education. The paper highlights how security debate in Europe is changing the understanding of educational institutions and their role in anti-radicalization policies. In the past, states in Europe had to deal with various forms of violence caused by either separatist movements or other radical and extremist ideologies. Unfortunately, the problem of the occasional outbreak of violence has not been resolved yet in Europe. In relation to the theme of radicalization, the role of educational institutions is perceived as significant to counter the process. They are considered to be the main institutions able to support the social inclusion and critical thinking of students during the globalization and modernization of Internet technologies. For these reasons, educational institutions should be responsible for protecting European students and pupils and preventing them from being drawn to extremism. This work, however, points out that this understanding is not the only way promoted by governments to tackle radicalization through the sector of education. The role of educational institutions is better described as a mix of policies. On the one hand, this concerns a policy that promotes education for social inclusion, tolerance, democratic principles and open debate. On the other hand, countering radicalization through education often includes methods of surveillance, monitoring, and reporting on the behavior of students and pupils in educational institutions, which can be perceived as a precursor to radicalization. In this regard, we can talk about the significant impact of securitization on policy-making in the education sector, which is aimed at preventing radicalization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristína Lehutová 601 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristína Lehutová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristína Lehutová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 468 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 961 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB