velikost textu

Euroskepticismus a jeho projevy v ČR na příkladu ČSSD a ODS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Euroskepticismus a jeho projevy v ČR na příkladu ČSSD a ODS
Název v angličtině:
Euroskepticism and it's manifistation on the exaple of ČSSD and ODS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslava Pirogova
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Id práce:
192246
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Euroskepticismus|EU|Česká politika
Klíčová slova v angličtině:
Euroscepticism|EU|Czech politics
Abstrakt:
Abstrakt Ve své bakalářské práci jsem se snažila vysvětlit pojem „euroskepticismus“, popsat různé teorie a koncepty euroskepticismu a zvolit nejvhodnější koncept pro jeho analýzu. Zároveň bylo cílem prozkoumat projevy euroskepticismu v českých politických stranách ČSSD a ODS od roku 2006 do roku 2018. První část práce je teoretická a je věnovaná vymezování pojmu „euroskepticismus“, jeho kořenům a soudobému pojetí. Samotný pojem jsem se snažila vysvětlit pomocí základní literatury k danému tématu, jako je například práce Taggarta, Kopeckého a Muddeho, Flooda atd. Teoretická část sloužila jako podklad pro zařazení zvolené politické strany do jedné z typologií euroskepticismu. Jeho projevy jsem zkoumala pomocí programových dokumentů politických stran a informací z webových stránek ODS a ČSSD. Navíc jsem používala českojazyčnou literaturu věnovanou problematice euroskepticismu na území České republiky, data ze sociologických šetření STEMu a CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění), záznamy hlasování Parlamentu České republiky a projevy vybraných členů obou stran. Zmiňované strany jsem zvolila z důvodu, že se podle mne jedná o dva velké konkurenty, kteří si zaslouží pozornost při zkoumání daného problému na území České republiky. Minimálně také proto, že tyto dvě strany byly dost dlouho hlavními soupeři na české politické scéně, a proto si myslím, že je zajímavé se zaměřit na jejich postoj k procesu evropské integrace. Ve své práci jsem používala jak diachronní, tak synchronní komparativní analýzu. Hlavní stanovená hypotéza konstatuje, že míra euroskepticismu se v ČSSD a ODS zvýšila. Toto tvrzení doložím, či vyvrátím pomocí analýzy jazyka stranických dokumentů a analýzy projevů některých členů stran, ale i praktickými kroky stran jako například hlasováním Parlamentu o otázkách týkajících se Evropské unie, eurozóny a procesu evropské integrace obecně. Klíčová slova: euroskepticismus, evropská integrace, český euroskepticismus, ODS, ČSSD
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor paper author tried not only to explain the term "euroscepticism", to describe various theories and concepts of euroscepticism and to choose the most suitable concept for the analysis of euroscepticism but also to examine the manifestations of euroscepticism in two Czech political parties – ČSSD and ODS – from 2006 to 2018. The theoretical part is devoted to defining the term "euroscepticism", its origin and contemporary concept. I tried to explain the definition of term “euroscepticism” by means of the basic literature on the given topic, such as the work of Taggart, Kopecky and Mudd, Flood etc. Using the theoretical part, I tried to put chosen political parties into one of the euroscepticism typologies. In my research of manifestations of euroscepticism, I have been using party program documents and information from the ODS and ČSSD websites. In addition, I used Czech-language literature on this topic (Euroscepticism in the Czech Republic), data from the sociological surveys of STEM and CVVM, records of voting in the Parliament of the Czech Republic and speeches of selected members from both political parties. I chose those parties because I suppose that both are substantial competing parties that deserves attention when examining the problem of euroscepticism in the Czech Republic at least because those two parties were the main rivals in the Czech political arena for a long time and I think that it would be interesting to look at its attitude towards the process of European integration. In my work I used both diachronic and synchronous comparative analysis. The main hypothesis is that the level of Euroscepticism in the CSSD and the ODS has increased, which I would like to show both by analysing the language of party documents and by analysing the speeches of some members of the parties, as well as by studying practical steps, which chosen parties have been doing such as voting in Parliament on issues concerning the European Union, the euro area and the process of European integration in general. Key words: euroscepticism, European integration, Czech Euroscepticism, ODS, ČSSD
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslava Pirogova 764 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslava Pirogova 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslava Pirogova 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB