velikost textu

Manželství jako předmět teologického dialogu mezi pravoslavnou a katolickou církví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželství jako předmět teologického dialogu mezi pravoslavnou a katolickou církví
Název v angličtině:
Matrimony as a subject of theological dialogue betveen the Orthodox and Catholic Church
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondrej Rác
Vedoucí:
doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Oponent:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
192241
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Pravoslavná teologie (PRAVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá manželstvím, jak bylo chápáno v katolických a pravoslavných teologických textech zaměřených na polemiku v otázkách víry. Sleduje postupně vývoj teologického myšlení na toto téma s cílem zmapovat a sumarizovat současný stav teologického dialogu. Aby se mohl stát základem pro další výzkum už konkrétních aspektů problematiky. Jako hlavní materiál zkoumání jsou použity dokumenty církevních institucí a soukromých teologů, které z katolického pohledu reflektují pravoslavnou manželskou nauku a ty které z pravoslavného pohledu reflektují katolickou. Tyto názory jsou konfrontovány mezi sebou navzájem a zároveň s dogmatickým učením obou církví, stejně tak se současným právním stavem. Katoličtí autoři se daleko více zabývali pravoslavnou naukou v této věci než opačně. Jejich reflexe byli motivovány polemicky a v poslední době snahou najít v pravoslavném přístupu řešení problémů ve vlastní Církvi. Pravoslavní autoři se katolickou naukou zabývali méně. Oba přístupy při posuzování ortodoxnosti opačných názorů používali jako východisko společné základy před rozdělením církve. Současný stav rozdělení stojí na jiných dogmatických rozdílech než je otázka manželství. V tomto tématu by bylo možno najít názorovou syntézu. Sjednocení by však bylo možné až po vyřešení eklesiologických otázek. Pravoslavná teologie manželství není ve své podstatě nekompatibilní s katolickou. Největším problémem, který katolická teologie spatřuje, je praxe. Konkrétně možnost legalizace dalších sňatků za života manžela (po rozvodu) v Pravoslavné církvi. Pravoslavní autoři na druhé straně kritizují rozšířenou praxi anulací církevních sňatků v Katolické církvi. Obě církve čelí stejnému problému v podobě sekularizace a rozpadu rodin co představuje pole, kde mohou najít společné pole působení, protože sdílejí stejnou antropologickou koncepci rodiny.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis offers the understanding of marriage in Catholic and Orthodox theological texts as formulated in polemic concerning faith. It observes the development of the theological thinking about this theme focused on the summarisation and systematisation of its current state. It establishes makes a base for research in the future. The main sources of information are official documents of the church institutions and the works of theologians which reflect Orthodox doctrine from the Catholic point of view alongside Orthodox sources which reflects Catholic doctrine. Those opinions are confronted not only between the churches, but within the dogmatic teaching and the canonic law of both churches. The Catholic authors are found more inserted in Orthodox doctrine more than Orthodox found among the Catholic. The primary motivation of the Catholic authors is based upon seeking solutions for the pastoral problems in their own church environment more than in understanding opposing opinions. The Orthodox authors are less interested in the Catholic questions than vice versa. Both approaches are focused upon common theological opinions which trace their origins before the schism. The current schism is mainly based upon differences other than the theology of marriage. In this question, consensus is possible. But reunification is possible only by resolving the ecclesiological controversies. Finally, Catholic theology of marriage is compatible with the Orthodox approach and can coexist. The greatest problem which Catholic theology sees in the Orthodox approach is the legalisation of the successive marriage after divorce in cases where the former spouse is still alive. Orthodox authors also criticise Catholic juridical practice which supports broad reasoning for annulment, calling it hypocritical. The problem of annulment has a common anthropological background for which pastors should be responsible for the care of believers. Both churches are confronted by militant secularisation and attendant family crises. In this regard, both churches can help to resolve the spiritual problems created by this situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondrej Rác 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondrej Rác 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondrej Rác 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. 154 kB