velikost textu

Hodnota skoků: komodifikace a sportizace parkouru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnota skoků: komodifikace a sportizace parkouru
Název v angličtině:
The Value of Jumps: Commodification and Sportization of Parkour
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Zemánek
Vedoucí:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Id práce:
192230
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
parkour, komodifikace, sportizace, komodita, lifestyle sport
Klíčová slova v angličtině:
parkour, commodification, sportization, commodity, lifestyle sport
Abstrakt:
Hodnota skoků: komodifikace a sportizace parkouru Abstrakt: Tato práce se zabývá mladou městskou lifestylovou disciplínou zvanou parkour. Parkour zaznamenal v České republice v posledních letech značný nárůst popularity. S ním je spojen i rozvoj způsobů, jakými se parkour dostává do stavu komodity. Zároveň se parkour zabydluje v povědomí veřejnosti jako sport. Etnografický výzkum, který je základem této práce se pohybuje na spojnici dvou procesů – komodifikace a sportizace. Na základě dat utvářených pomocí zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů popisuji, jak se tyto procesy projevují, jak spolu vzájemně souvisí a jak jsou interpretovány aktéry na parkourové scéně. Argumentuji, že komodifikace a sportizace se významným způsobem podílejí na tom, jak parkouristé a parkouristky své disciplíně rozumí. Zdá se, že oba tyto procesy hrají výraznou roli při utváření autentického parkouru. V závěru poté popisuji určité trendy a proměny parkouru, které můžeme považovat za dopady sportizace a komodifikace této disciplíny. Klíčová slova: parkour, komodita, komodifikace, sportizace, lifestyle sport
Abstract v angličtině:
The Value of Jumps: commodification and sportization of parkour Abstract: The subject of this thesis is a young urban lifestyle discipline called parkour. In the past couple of years parkour gained a lot of popularity in Czech Republic. Connected with that is also the exploration of the ways to get parkour into the state of commodity. At the same time parkour as a sport is finding its place in public discourse. An ethnographic research that is the basis for this thesis is following the flowline of two processes – commodification and sportization. Based on data created using participant observation and semi-structured interviews I describe how these processes are manifested, how they are connected and how they are interpreted by the actors on the Czech parkour scene. I argue that both sportization and commodification influence how traceurs and traceuses make sense of their discipline. Both processes seem to play an important role in the construction of authenticity in parkour. At the end I describe certain trends and changes in parkour that can be considered results of commodification and sportization of this discipline. Key words: parkour, commodity, commodification, sportization, lifestyle sport
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Zemánek 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Zemánek 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Zemánek 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 152 kB