velikost textu

Sourozenecký vztah jako protektivní faktor zvládání zátěže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sourozenecký vztah jako protektivní faktor zvládání zátěže
Název v angličtině:
The sibling relationship as a protective factor
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Smejkalová
Vedoucí:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponent:
Mgr. Michaela Veselá
Id práce:
192223
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sourozenci|sourozenecký vztah|resilience|wellbeing|životní spokojenost|protektivní faktor
Klíčová slova v angličtině:
sibling|sibling relationship|resilience|wellbeing|life satisfaction|protective factor
Abstrakt:
Bakalářská práce se v literárně přehledové části zaměřuje na charakteristické znaky sourozeneckých vztahů a na jejich proměny v průběhu života. Blíže jsou popsána specifika interakce mezi sourozenci v různých vývojových obdobích, zejména v dětství a ve stáří. Zvláštní důraz je kladen na otázku, jakým způsobem je tento vztah ovlivňován takovými událostmi, jako jsou hádky a rozvody rodičů, pěstounská péče, příchod nevlastního sourozence a vývojové postižení sourozence, a zda v těchto případech může sourozenecký vztah sloužit jako protektivní faktor podněcující zdravý rozvoj osobnosti a přispívat životní spokojenosti. V návrhu empirického šetření je předložen návrh kvantitativního šetření, kde jsou tyto otázky specifikovány na období stáří, kdy jedinec hodnotí svůj život z celoživotní perspektivy. Cílem je porovnání sourozeneckých dyád seniorů, s přihlédnutím ke stresujícím okolnostem, které je v životě potkaly. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis is in the literature review focused on the characteristic features in sibling’s relationships and their changes during lifetime. Specifics of the interaction between siblings during different developmental period, particularly in childhood and subsequently in old age, are described more closely. Emphasis is placed on how this relationship is influenced by events such as quarrels and divorce of parents, foster care, the arrival of a step-siblings and developmental disability of a sibling, and whether in these cases the sibling relationship can serve as a protective factor stimulating healthy development of personality and contributing to life satisfaction. The proposal of the empirical research describes a quantitative research where these questions are specified for the old age of the individual when assessing their life from a lifespan perspective. The aim is to compare seniors’ sibling dyads, considering the stressful circumstances they have experienced in their lives. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Smejkalová 634 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Smejkalová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Smejkalová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Veselá 379 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB