velikost textu

Abuse of Dominant Position in the ICT Sector: A European Perspective

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Abuse of Dominant Position in the ICT Sector: A European Perspective
Název v češtině:
Zneužití dominantního postavení v ICT sektoru: Evropská perspektiva
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Malkovský
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
192218
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zneužití dominantního postavení, článek 102, informační a komunikační technologie
Klíčová slova v angličtině:
abuse of dominant position, Article 102, information and communication technologies
Abstrakt:
Abuse of Dominant Position in the ICT Sector: A European Perspective Abstrakt Koncept zneužití dominantního postavení se vztahuje k obchodním praktikám, k nimž se může uchýlit dominantní hráč na trhu za účelem udržení nebo posílení své pozice, a jež jsou zakázané dle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato diplomová práce se zabývá teorií a rozhodovací praxí zneužití dominantního postavení v EU, a to se zvláštním zaměřením na oblast informačních a komunikačních technologií (ICT). ICT průmysl je jedním z nejrychleji se rozvíjejících a na scéně se objevuje mnoho silných podniků, které pro sebe často vytvářejí zcela nové trhy. Za takových podmínek roste riziko zneužití dominance, což je ostatně důvodem proč mnoho přelomových rozhodnutí z posledních let bylo spojeno s tímto sektorem. Jelikož nejen produkty, ale i obchodní modely těchto podniků jsou vysoce inovativní, musí s nimi soutěžní politika přiměřeně držet krok. Tato práce nejprve představuje ekonomická východiska a cíle současné regulace hospodářské soutěže v EU. Následuje rozbor jednotlivých kroků při posuzovaní pozice vyšetřovaného podniku na relevantním trhu a následně zákonnosti jeho jednání. Poukázáno je zejména na aspekty, které byly klíčové pro posouzení ve významných případech z technologického sektoru, jakož i na výzvy, kterým současná regulace čelí v digitální éře. Zvláštní pozornost je pak přikládána faktům, zvláštnostem a kontroverzím nedávných a současných vyšetřování Evropské komise v případech společností Microsoft, Intel, Google nebo různých telekomunikačních operátorů. Práce nakonec identifikuje nejnovější trendy v rozhodovací praxi. Zabývá se zejména obtížností definice relevantního trhu na tzv. vícestranných trzích a také nedávným posunem v přístupu ke zneužití, který se více zaměřuje na analýzu dopadů vyšetřovaných praktik na hospodářskou soutěž.
Abstract v angličtině:
Abuse of Dominant Position in the ICT Sector: A European Perspective Abstract The concept of abuse of dominant position refers to business practices in which a dominant market player may engage in order to maintain or strengthen its position in the market, and are prohibited under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union. This master’s thesis provides insight into theory and decisional practice of abuse of dominant position within the EU with particular focus on the area of information and communication technologies (ICT). The ICT industry belongs among the fastest developing, with many new powerful market players emerging, often creating entirely new markets for themselves. This is where a potential risk for an abuse of dominance occurs and why many of the breakthrough cases in the previous years have been related to this sector. Since not only their products but also their business models are innovative, the competition policy must advance accordingly. This thesis firstly introduces the economic background and the policy objectives of contemporary EU competition rules. It is followed by a step-by-step examination of the assessment on the position of the investigated firm in the relevant market and the legality of the practice in question. Highlighted are the aspects which have been crucial for the assessment in the concerned technology sector cases as well as the challenges the regulation faces in the digital era. Particular attention is paid to the facts and controversies of the European Commission’s recent and current investigations of Microsoft, Intel, Google, and the telecommunications operators. Finally, the text identifies the latest developments in the decisional practice. Discussed are especially the challenges in defining the relevant market in multi-sided markets, and the recent approach to abuse which focuses more on the effects of the examined practices.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Malkovský 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Malkovský 269 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Malkovský 264 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB