velikost textu

Náboženské motivy skupiny Die Pilger

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náboženské motivy skupiny Die Pilger
Název v angličtině:
Religious Motifs in the Works of the Art Group „Die Pilger“
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Ficková
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Id práce:
192186
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Religionistika (REL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Die Pilger|Mieke Bal|Německo-české umění|sémiotika|new art history|náboženství|umění|August Brömse|Maxim Kopf|Josef Hegenbarth
Klíčová slova v angličtině:
Die Pilger|Mieke Bal|german-czech art|semiotics|new art history|religion|art|August Brömse|Maxim Kopf|Josef Hegenbarth
Abstrakt:
Náboženské motivy skupiny Die Pilger Abstrakt: Tématem práce je německo-česká umělecká skupina Die Pilger, která byla aktivní hlavně v Praze mezi lety 1920-1923. Jejím hlavním specifikem byla silná orientace na náboženské motivy, mezi kterými převažovaly náměty z Bible. Náboženské motivy zde ale nebyly zobrazovány historicizujícím způsobem, ale naopak skupina často používala neobvyklé, moderní výrazové prostředky. Náboženské zaměření skupiny ale nebylo nikde proklamováno a ani mu neodpovídala veškerá tvorba produkovaná členy skupiny. Práce se zaměřuje právě na nábožensky motivovanou tvorbu skupiny a analyzuje, jaká konkrétní témata si umělci vybírali. Cílem ale není seznam zobrazení a jejich četnost, ale interpretace jednotlivých způsobů zpracování daného motivu a skrz to pak definice vztahu skupiny k těmto motivům a důvodům jejich využití. Jako nejvhodnější metoda se v tomto případě jeví sémiotika, která umožňuje oprostit se od historického zatížení děl a soustředit se pouze na jejich obsah. V druhé části pak následuje analýza narativu, který je se skupinou spojený, a který výrazně ovlivňuje způsob, jakým dílo skupiny vnímáme. Kromě interpretace jednotlivých motivů obsahuje práce také souhrn faktických údajů o jednotlivých členech skupiny a shrnutí dosavadního výzkumu.
Abstract v angličtině:
Religious motifs in the works of the Art Group „Die Pilger“ Abstract: The topic of this Thesis is the German-Czech art group called Die Pilger which was active mainly in Prague between 1920-1923. Its main specific feature was a strong focus on religious motifs among which Bible themes prevailed. However, religious motifs were not portrayed in a historical manner but the group often used unusual modern means of expression. However, the religious focus of the group was not proclaimed anywhere, nor did it correspond to all the work produced by the members of the group. The thesis focuses on the religiously motivated creation of the group and analyses what specific themes the artists have chosen. The aim, however, is not to list the depictions and their frequency, but to interpret individual ways of processing the given motif and through it to define the relationship of the group to these motifs and the reasons for their use. Semiotics seems to be the most appropriate examination method to apply in this case which allows you to move away from the historical burden of works and focus only on their content. The second part of the thesis analyses the narrative that is associated with the group and which significantly influences the way we perceive the work of the group. In addition to the interpretation of individual motives, the thesis also contains a summary of factual data about individual members of the group and a summary of the research to date.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Ficková 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Ficková 3.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Ficková 385 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Ficková 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB