velikost textu

Rozvoj sociálně emocionálních dovedností předškolních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj sociálně emocionálních dovedností předškolních dětí
Název v angličtině:
Development of social and emocional skills of pre-school children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lejla Aganjová
Vedoucí:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Id práce:
192150
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
artefiletika, sociálně emocionální dovednosti, složky školní zralosti, sociální vývoj předškolních dětí, emoční vývoj předškolních dětí, význam hry, školní zralost, školní připravenost
Klíčová slova v angličtině:
artefiletics, social-emotional skills, constituent parts of school maturity, social development of pre-school children, emotional development of pre-school children, the meaning of a play, school maturity, readiness for school
Abstrakt:
Tato diplomová práce vymezuje sociálně emocionální dovednosti, které je třeba kultivovat u předškolních dětí v souvislosti s jejich vstupem do základní školy. Práce také ověřuje možnosti a meze artefiletiky v rozvoji sociálních a emocionálních dovedností předškolních dětí. Diplomová práce má teoreticko- empirický charakter a je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. Kapitoly teoretické části se zabývají sociálním a emočním vývojem předškolních dětí, dále významem hry v socioemocionálním vývoji předškolních dětí a také sociálně- emocionální složkou školní zralosti. Poslední kapitola je věnována artefiletice jako inovativnímu přístupu k rozvoji sociálně emocionálních dovedností předškolních dětí. Praktická část diplomové práce se skládá ze dvou částí, z akčního výzkumu a z dotazníkového šetření. Akčním výzkum je zaměřen na ověření možností a mezí artefiletiky při rozvíjení a kultivaci sociálně emocionálních dovedností v předškolní třídě mateřské školy. Akční výzkum byl orientován na zvýšení kvality komplexní zralostní přípravy na vstup do základní školy, potažmo adaptace na školní prostředí. Druhou část praktické části tvoří průzkumové dotazníkové šetření, jehož účelem bylo především zjištění autentických názorů, postojů a mínění předškolních pedagogů z praxe ve sledované oblasti. V závěru práce jsou shrnuty poznatky z mého pozorování i dotazníkového šetření. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis defines social-emotional skills that need to be refined among pre-school children within the context of the beginning of schooling. The work also verifies the possibilities and limits of artefiletics in the development of social and emotional skills of pre-school children. The thesis is of a theoretical- empirical character and is divided into two parts – theoretical and practical. The chapters of the theoretical part deal with social and emotional development of pre-school children, the meaning of a play in social-emotional development and also with social-emotional constituent part of school maturity. The last chapter is devoted to artefiletics as an innovative approach towards the development of social- emotional skills of pre-school children. The practical part of this thesis consists of two parts – action research and questionnaire survey. The action research focuses on verifying the possibilities and limits of artefiletics when developing and refining social-emotional skills of pre-school children in kindergarten.The action research aimed at increasing the quality of complex maturity preparation for entering primary school, respectively adaptation to school environment. The second part of the practical part consists of questionnaire survey, the aim of which was above all to discover authentic opinions and attitudes of practicing pre-school teachers. The thesis concludes with findings and outputs of my observations and questionnaire survey. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lejla Aganjová 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lejla Aganjová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lejla Aganjová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB