velikost textu

Anatolij Fjodorovič Širjajev a jeho přínos pro teorii tlumočení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anatolij Fjodorovič Širjajev a jeho přínos pro teorii tlumočení
Název v angličtině:
Anatoly Fedorovich Shiryaev and his Contribution to Interpreting Studies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Koválik
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Oponent:
Mgr. Ing. Maria Molchan
Id práce:
192148
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Tlumočnictví: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - ruština (TCA TCR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Anatolij Fjodorovič Širjajev|jednotka orientace|redundance|komprese|dekomprese|komplexní model simultánního tlumočení|mechanismus synchronizace|tlumočnická cvičení|výuka simultánního tlumočení
Klíčová slova v angličtině:
Anatoly Fedorovich Shiryaev|unit of orientation|redundancy|compression|decompression|Complex Model of Simultaneous Interpretation|mechanism of synchronization|interpretation exercises|simultaneous interpretation teaching
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce popisuje celoživotní dílo významného ruského teoretika tlumočení, pedagoga a aktivního konferenčního tlumočníka Anatolije Fjodoroviče Širjajeva. Jedná se o teoretickou diplomovou práci, která je rozdělena do třech hlavních částí. První část popisuje teoretická východiska A. F. Širjajeva, s jejichž pomocí vytvořil svůj komplexní model simultánního tlumočení. Podrobně se zabývá jednotkou orientace, redundancí a řečovou kompresí. Tato část popisuje, proč jsou z hlediska simultánního tlumočení důležité a jakou plní při jeho průběhu funkci. Ve druhé části práce je analyzován Širjajevův komplexní model simultánního tlumočení a jeho specifické rysy. Následně je srovnáván s některými dalšími vybranými modely simultánního tlumočení, které vznikaly přibližně ve stejnou dobu. Třetí část popisuje přístup A. F. Širjajeva k výuce simultánního tlumočení. Zabývá se metodologií a didaktikou výuky, cíli, jichž by mělo být v průběhu kurzu simultánního tlumočení dosaženo, a popisuje systém tlumočnických cvičení. Součástí práce je také stručná biografie A. F. Širjajeva, kde jsou uvedeny základní informace o jeho profesním životě.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis describes the lifelong work of significant Russian interpretation theorist, pedagogue and active conference interpreter Anatoly Fedorovich Shiryaev. The thesis is theoretical and is divided into three main sections. In the first section, the theoretical background that helps A. F. Shiryaev develop his Complex Model of Simultaneous Interpretation is described. It focuses on the unit of orientation, redundancy and speech compression in detail. This section explains why these are important in the simultaneous interpretation context and the role they have in its process. In the second section, A. F. Shiryaev´s Complex Model of Simultaneous Interpretation is analysed in detail along with its specific features. Next, the model is compared with other selected simultaneous interpretation models which were being developed approximately at the same time. The third section describes A. F. Shiryaev´s approach to simultaneous interpretation teaching. It deals with methodology and teaching didactics, and the objectives which are to be achieved during the simultaneous interpretation course, and describes the system of interpretation exercises. The thesis also includes a brief biography of A. F. Shiryaev which presents information about his professional life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Koválik 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Koválik 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Koválik 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Maria Molchan 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 152 kB