velikost textu

Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Název v angličtině:
Corpus approach to teaching Czech as a foreign language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
prof. Dr. habil. Mieczyslaw Balowski
Id práce:
192146
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Matematická lingvistika (XMLI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
korpusový přístup ve výuce|čeština nerodilých mluvčích|korpusová lingvistika|výuka češtiny jako cizího jazyka|jazyková výuka|korpusové metody
Klíčová slova v angličtině:
DDL|non-native Czech language|corpus linguistics|teaching Czech as a foreign language|language teaching|corpus methods
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka Autor: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. Abstrakt: V poslední době zaznamenáváme prudký vývoj v oblasti informačních technologií, s nímž je úzce spjat i vývoj jazykových korpusů. Jazykové korpusy poskytují nepřeberné množství autentických dat a informací o fungování skutečného jazyka, tudíž není divu, že si našly své místo i v jazykové výuce. Ve výuce češtiny jako cizího jazyka zaznamenáváme rostoucí zájem o využití korpusových zdrojů, ačkoli metodologické otázky zabývající se konkrétními aplikacemi doposud zůstávaly stranou. Tato práce si proto vzala za cíl systematicky zmapovat možnosti začlenění korpusů do běžné jazykové výuky, a to s ohledem na konkrétní jazykové potřeby cizinců na základě jejich typických chyb. Důraz není kladen jen na ucelený metodologický rámec, ale i na praktickou ukázku práce s korpusovými daty, jež má posloužit nejen korpusovým specialistům, ale především učitelům a jejich studentům. Základem práce je rozsáhlá analýza mapující nejproblematičtější jevy ve výuce češtiny jako cizího jazyka založená na datech z žákovského korpusu CzeSL-SGT. Výzkum byl proveden na textech studentů se slovanským mateřským jazykem. Automatická chybová analýza ukázala, že nejfrekventovanější potíže nastávají s psaním dlouhých vokálů. Dále k nejzajímavějším jevům, které byly podrobně analyzovány v případových studiích, patřily: deverbativní zakončení -ání vs. -aní, tvary příčestí minulého a konkurence genitivních koncovek singuláru -a a -u maskulin neživotných. Na těchto příkladech byl podrobně prezentován korpusový přístup ve výuce, jenž sestává z následujících kroků: identifikace problematického jazykového jevu na základě žákovského korpusu, jeho klasifikace na základě reprezentativního korpusu a konečně generalizace výsledků. Každá studie nabízí též autorská korpusová cvičení k řešení prezentovaných problémů ve výuce. Tato disertační práce rovněž shrnuje didaktický experiment provedený na studentech bohemistiky, jehož cílem bylo prověřit možnosti zavedení korpusových metod do jazykové výuky a zjistit, zda takový přístup přináší měřitelné výhody v jazykovém vývoji studentů. Experiment potvrdil, že navrhovaná procedura od identifikace jazykového problému, přes jeho kategorizaci na základě korpusových dat, a následně generalizaci výsledků, je v praxi funkční. Nadto výsledky poukázaly na to, že skupina vedená korpusovým přístupem má v dlouhodobé perspektivě tendenci k většímu zlepšení oproti skupině s výukou tradiční. Na základě zde prezentovaného výzkumu byly zaprvé identifikovány nejčastější problematické oblasti češtiny nerodilých mluvčích se slovanským rodným jazykem. Zadruhé byl systematizován a navržen ucelený rámec ke zkoumání jazykových dat s ohledem na výuku. Konečně zatřetí byla v praxi ověřena funkčnost této metody, včetně podrobného popisu jejích výhod i možných omezení a konkrétních příkladů korpusových cvičení. Klíčová slova: korpusový přístup ve výuce, čeština nerodilých mluvčích, korpusová lingvistika, výuka češtiny jako cizího jazyka, jazyková výuka, korpusové metody
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Corpus approach to teaching Czech as a foreign language Author: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina Department: Institute of the Czech National Corpus Supervisor: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. Abstract: Recently, we have experienced a rapid development in information technologies which is closely linked with the development of language corpora. Language corpora provide an indispensable amount of authentic data and information about how the real language works, therefore it is no wonder they deserve our attention in language teaching as well. We have seen a growing interest in the use of corpus resources in teaching Czech as a foreign language, however, the methodological issues dealing with specific applications have so far been rather neglected. Therefore, the present dissertation aims to systematically map the possibilities of incorporating corpora into current language teaching while considering the specific language needs of foreigners based on their typical errors. The emphasis is not only on a coherent methodological framework, but also on a practical demonstration of the work with corpus data, which is intended not only for corpus specialists but especially for teachers and their students. The basis of the work lies in an extensive analysis mapping the most problematic phenomena in teaching Czech as a foreign language based on data from the CzeSL-SGT learner corpus. The research was carried out on the data containing texts written by students with a Slavic mother tongue. Automatic error annotation has shown that problems with writing long vowels are the most frequent ones. Furthermore, the most interesting phenomena, which were analysed in detail in the case studies, include: deverbal nouns ending on -ání vs. -aní, past participle, and competitive endings -a and -u in the genitive singular of inanimate masculine nouns. The corpus approach in teaching was presented in detail in these examples following a proposed three-step methodology: the identification of a problematic language phenomenon based on a learner corpus, its classification based on general corpus data, and the generalisation of results. Each case study also offered author’s corpus exercises which could be used in resolving the presented issues with students. This doctoral thesis also presents a didactical experiment conducted on students of Czech studies. The aim of the experiment was both to examine the possibility of introducing corpus methods into language teaching and to verify whether such an approach brings measurable advantages in the language development of students. The experiment confirmed that the proposed procedure, from the identification of a language problem, to its categorization based on general corpus data, and finally to the generalization of results, is functional in practice. In addition, the results pointed out that the group with the corpus approach in the long-term perspective tends to improve more in comparison to the traditional group. Based on the present research, the most common issues of non-native Czech language from the perspective of Slavic speakers were discussed. Secondly, a coherent framework for examining language data with regard to teaching has been systematised and described. Finally, the functionality of this method has been verified in practice and original corpus exercises have been made available for further use. Keywords: DDL, non-native Czech language, corpus linguistics, teaching Czech as a foreign language, language teaching, corpus methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D. 14.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D. 809 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 484 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. habil. Mieczyslaw Balowski 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 166 kB