velikost textu

Katechetické aspekty v díle Otty Rutrleho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katechetické aspekty v díle Otty Rutrleho
Název v angličtině:
Catechetical Aspects in the Work of Otto Rutrle
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Žaneta Černochová
Vedoucí:
ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.
Id práce:
192142
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pedagogika, katechetika, didaktika, katechetické metody, metodické postupy, rodina, duchovní péče, nedělní škola, křesťanství a Otto Rutrle
Klíčová slova v angličtině:
Pedagogy, catechetics, didactics, catechetics methods, methodical processes, family, Spiritual Care, Sunday school, Christianity and Otto Rutrle
Abstrakt:
Církev československá husitská může být náležitě hrdá na osobnost profesora Otty Rutrleho, neboť svým pedagogickým a výchovným přístupem napomohl k realizaci a oživení náboženské výchovy a katechetického vyučování v církvi. Ve svých publikacích Cesta k dítěti I. a Cesta k dítěti II. věnuje této činnosti značnou pozornost a dotýká se jednotlivých témat, která jsou pro výuku a výchovu v CČS(H)nezbytná. Neopomíná důležitost učitele, jako zvěstovatele, průvodce a pomocníka na cestě k duchovnímu poznání. Klade důraz na osobní víru, která žije. Používá příklady z Písma svatého pro praktický duchovní život. Jeho dílo je tak odkazem nejen pro naši generaci, ale i pro generace následující. Ve své magisterské práci jsem se převážně snažila o vhled do činnosti nedělní školy, která byla úzce spojena se životem církve. V ní byly pěstovány jak morální tak duchovní hodnoty potřebné pro život. Magisterskou prací jsem zamýšlela ukázat, jak důležitá byla pro děti a mládež křesťanská výchova a vyučování. V první kapitole své práce jsem čtenáře seznámila s aktuálnosti témat, která pro Ottu Rutrleho byla podstatná a důležitá směrem k výchově a vyučování dětí a mládeže. Jeho přínos pro katechetickou práci v CČSH byl veliký. Ve svém životě se snažil spojit teoretickou část s praktickým životem z víry. Ve druhé kapitole jsem nastínila životopis Otty Rutrleho. Třetí kapitolu jsem věnovala důležitosti a významu náboženské výchovy u dětí. Podstatnou roli v křesťanské výchově dětí a mladých lidí mají rodiče, o tomto tématu jsem pojednávala ve čtvrté kapitole. V páté kapitole pojednávám o vyučování náboženství ve školních zařízeních, které mělo své nedostatky vzhledem k prohlubování křesťanské víry u dětí, a naopak jsem vyzdvihla podstatnou roli osobnosti katechety, jako člověka, který sám žil svou víru a jehož úkolem bylo vést svěřené děti k poznání Krista. V dalších kapitolách jsem se věnovala myšlenkám Otty Rutrleho, zvláště propojení katechetických metod s učební látkou. Předposlední kapitola seznamuje čtenáře s práci s mládeží, která měla vést k zodpovědnému křesťanskému a morálnímu životu. V této kapitole jsem pojednávala o přípravě mladých lidí ke svátosti biřmování. Kapitola 11 se zabývala katechetickým odkazem Otty Rutrleho, kde jsem reflektovala důležitost náboženské výchovy a péče o děti. Zde vyzdvihl autor komplexní péči, která byla velmi důležitá a nadčasová. Závěrem své práce bych chtěla vyslovit přání, aby v našich byť malých společenstvích, přibývalo náboženského vyučování a s ním spojené výchovy, a aby byla pěstována opravdová touha po poznání Krista a života podle evangelia jak na to upozorňovala Otto Rutrle.
Abstract v angličtině:
The Czechoslovak Hussite Church can be proud of professor Otto Rutrle's personality, because by his pedagogical and educational approach he helped to realize and revive religious education and catechetical teaching in the Church. In his publications The Road to the Child I. and The Road to the Child II. pays great attention to this activity and he touches on individual topics that are necessary for teaching and education in the Czechoslovak Hussite Church. He does not neglect the importance of a teacher, as a preacher, a guide and a helper on the path to the spiritual knowledge. He emphasizes the personal religion, that lives. He uses examples from the Holy Scripture for a practical spiritual life. His work is a legacy not only for our generation, but also for following generations. In my master's thesis, I have mostly tried to look into the activities of Sunday school, which was closely linked to the life of the Church. There were cultivated both moral and spiritual values needed for life. I have wanted to s how by master's thesis, how important were the Christian education and teaching for children and youth. In the first chapter of my work, I have introduced readers to the topicality of topics, which were essential for Otto Rutrle and important for the educa tion and teaching of children and youth. His contribution to catechetical work in the Czechoslovak Hussite Church was great. In his life, he tried to connect the theoretical part with the practical life of faith. In the second chapter, I have outlined Otto Rutrle's biography. The third chapter I devoted to the importance and meaning of religious education for children. Parents play an essential role in the Christian education of children and young people and I have discussed this topic in the chapter fourth . In the fifth chapter, I write about teaching religion in the school facilities, which it had shortcomings due to the deepening of the Christian faith in children and on the contrary, I have highlighted the essential role of the personality of the catechist as a human being, who lived his faith himself and his task was to lead the entrusted children to know the Christ. In the next chapters, I have devoted to the ideas of Otto Rutrle, in particular the connection of catechetical methods with the teaching ma terial. The penultimate chapter is about youth work, which should lead to responsible the Christian and moral life. In this chapter, I have discussed preparing young people for the sacrament of Confirmation. The chapter 11 deals with the catechetical legacy of Otto Rutrle, where I reflect on the importance of religious education and childcare. The author highlights the complex care here that was very important and timeless. In the end of my work, I would like to express the wish, that in our, even thought, small communities, religious teaching was increasing and related education and that the true desire to know the Christ and the life of the Gospel be cultivated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Žaneta Černochová 2.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Žaneta Černochová 498 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Žaneta Černochová 290 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. 544 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. 153 kB