velikost textu

Veteráni ze zázemí. Každodennost na amerických základnách během vietnamské války (1965-1973)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veteráni ze zázemí. Každodennost na amerických základnách během vietnamské války (1965-1973)
Název v angličtině:
Rear Soldiers Perspective during the Vietnam war (1965-1973)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lubomír Tomanec
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hlaváček
Oponent:
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Id práce:
192124
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Orální historie, každodennost, válka ve Vietnamu, americké základny, volnočasové aktivity vojáků
Klíčová slova v angličtině:
Oral history, everyday life, Vietnam War, American bases, off duty hours of military personnel
Abstrakt:
Abstrakt Ve své diplomové práci se věnuji každodennosti vojenského personálu na hlavních amerických základnách v jižním Vietnamu v průběhu vietnamské války (1965-1973). Výzkum je založen na analýze orálně-historických rozhovorů s veterány, kteří sloužili s rozličným zařazením v týlu amerického vojska. Popisuji specifika služby pamětníků od jejich vstupu do ozbrojených sil, výcviku, působení ve Vietnamu až po návrat z války. Snažím se o rozbor konkrétních témat spojených se zkušeností vojenské služby ve Vietnamu, přičemž zvláštní pozornost věnuji možnostem trávení volného času. V neposlední řadě se zabývám tím, jak se utvářel obraz konfliktu v populární kultuře. Klíčová slova Orální historie, každodennost, válka ve Vietnamu, americké základny, volnočasové aktivity vojáků
Abstract v angličtině:
Abstract In this diploma thesis, I deal with the everyday life of military personnel stationed in the main American bases in South Vietnam during the Vietnam War (1965-1973). The research is based on the analysis of oral history interviews with veterans that served in various occupational specialties in the rear of American armed forces. I'm describing specifics of the military service of witnesses from their entry to the armed forces, training, Vietnam experience, to their homecoming. I'm trying to analyze specific topics that are connected with the experience of military life in Vietnam, especially off duty hours of personnel. Finally, I deal with the creation of the popular culture image of the conflict. Keywords Oral history, everyday life, Vietnam War, American bases, off duty hours of military personnel
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lubomír Tomanec 2.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lubomír Tomanec 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lubomír Tomanec 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hlaváček 466 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 152 kB