velikost textu

Prezentování stáří v reklamách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezentování stáří v reklamách
Název v angličtině:
Presenting old age in television advertising
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Pourová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponent:
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Id práce:
192108
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reklamy|stáří|senioři|masmédia|televize|stárnutí|reprezentování
Klíčová slova v angličtině:
advertising|old age|elderly|masmedia|television|ageing|representation
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazováním stáří v reklamách. Většina pozornosti odborníků i laické veřejnosti je v této oblasti zaměřena na problematiku genderových stereotypů. Na toto téma existují zahraniční výzkumy. V České republice ale není nijak obvyklé téma zobrazování seniorů v reklamách. Cílem práce je popsat zobrazování stáří v reklamách dnes a porovnat výsledky s dřívějšími výzkumy, případně popsat změny, které nastaly. Práce se bude zabývat nejen způsobem zobrazování stáří v reklamách, ale i s jakými produkty jsou senioři v reklamách nejčastěji spojováni a zda jsou zobrazováni stereotypně.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis is about the portrayal of old age in advertisements. Most attention of scientist and the general public is towards the portrayal of gender stereotypes in advertisements. Even though there are some foreign research papers, this topic of presenting the elderly is not very common in Czech Republic. The aim is to describe how the elderly are presented in advertisements today, compare the findings with the past and describe the changes that took place. This thesis will not be only focused on the way the old age is portrayed but also on the products that are associated with the elderly in advertisements and if they are portrayed stereotypically.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Pourová 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Pourová 577 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Pourová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Pourová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 611 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB