velikost textu

Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života
Název v češtině:
Charles de Gaulle a jeho pohled na Německo v proměnách jeho života
Název v angličtině:
Charles de Gaulle and his changing perspectives on Germany
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Damián Čech
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Oponent:
PhDr. David Emler
Id práce:
192104
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Francúzsko, Charles de Gaulle, Nemecko, história, svetové vojny, spojenectvo, nepriateľstvo
Klíčová slova v angličtině:
France, Charles de Gaulle, Germany, history, world wars, alliance, hostility
Abstrakt:
Bakalárska práca Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života sa zameriava na postavu Charlesa de Gaulla a na jeho vnímanie Nemecka v rozličných etapách jeho života. Pre tieto potreby práca sa zameriava hlavne na analýzu memoárov, poznámok a listov, ktoré sú v práci rozoberané a roztriedené tematicky. Práca pokrýva obdobie rokov 1919-1969. Hlavným cieľom samotnej práce je pracovať a interpretovať myšlienky de Gaulla vo vzťahu k Nemecku. De Gaulle sa totiž ako jedna z najdôležitejších osobností dvadsiateho storočia sa totiž často vyjadruje na medzinárodnú situáciu a Nemecko je jedno z centier pozornosti. Bakalárska práca sa analýzou nazhromaždených textov pokúsi priblížiť zmýšľanie de Gaulle a vysvetliť, ako pod akými obrazmi je Nemecko spomínané a ako sa tento obraz mení v reakcii na vývoj vzťahov medzi oboma krajinami. Práca sa bude taktiež zameriavať na jazyk a metaforické výrazy, ktoré de Gaulle používa a pokúsi sa priblížiť ich význam čitateľovi. V neposlednej rade sa práca skúsi odpovedať na otázku, či sa počas spracovaného obdobia de Gaullovi ustálil jednotný pohľad na Nemecko, alebo je jeho názor vyplývajúci z aktuálnej medzinárodnej situácie.
Abstract v angličtině:
The main focus of the bachelor thesis Charles de Gaulle and his changing perspectives on Germany will be the personality of Charles de Gaulle and his understanding of the Germany depending on his various life periods. In order to process this subject of the thesis, I will use the analysis of the memoirs, notes and letters, which will be divided thematically. The thesis covers the period of 1919-1969. The main goal of the thesis is to process and interpret the thoughts of de Gaulle in relation with Germany. De Gaulle as one of the most important personality of the twentieth century is mentioning Germany quite often, being one of his centers of interest. The bachelor thesis will try to illustrate the different images of the Germany that appear in his memoirs and how are the images changing in the reaction of the development of the mutual relations. The thesis will be also focusing on the language and expressions used to describe the Germany and will try to clarify them to the reader. Last but not the least I will try to answer the question, whether de Gaulle had a stable opinion on Germany or whether the opinion was changing depending on the current international situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Damián Čech 605 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Damián Čech 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Damián Čech 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Matějka, PhD 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Emler 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB