velikost textu

Analýza mediálního obrazu výstavby pohraniční bariéry na maďarsko-srbské hranici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza mediálního obrazu výstavby pohraniční bariéry na maďarsko-srbské hranici
Název v angličtině:
Analysis of the media representation of the Hungarian border barrier construction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
MgA. Bc. Michaela Mildorfová
Vedoucí:
PhDr. Petr Šafařík
Oponent:
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Id práce:
192101
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální reprezentace, migrační krize, maďarsko-srbské hranice, analýza mediálních rámců, Schengenský systém
Klíčová slova v angličtině:
media representation, migration crisis, Hungarian-Serbian border, analysis of media frames, Schengen system
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního obrazu výstavby pohraniční bariéry na maďarsko-srbské hranici. Text se částečně věnuje kontextu a politickému rozměru události, hlavní částí je rozbor mediální reflexe události v období červen – září 2015 ve třech českých denících, Mladé frontě DNES, deníku Právo a Hospodářských novinách, volba titulů má za cíl pokrýt různorodost zpravodajské scény. Výzkumná otázka je koncipována jako komparace oficiální reprezentace výstavby maďarskou stranou a reflexe události v českých zpravodajských denících – zda mediální obraz odpovídal oficiálnímu způsobu komunikace, popř. jaké jiné způsoby reprezentace převládaly. Pro vypracování byla zvolena kvalitativní metoda kritické diskurzivní analýzy dle přístupu T. Van Dijka, která umožnila definovat základní aktéry události a způsob jejich reprezentaci, na základě toho jsou definována nejtypičtější schémata komunikace, reflektující pozici Maďarska, mezinárodní reakce, podporovatele a odpůrce rozhodnutí a v neposlední řadě reprezentaci imigrace a uprchlíků v rámci tématu. Práce reflektuje mediální diskurz, který se týká problematiky bezpečnosti a ochrany státu a současně způsob reprezentace imigrantů v rámci specifické výseče v širokém spektru témat migrační krize.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Bc. Michaela Mildorfová 474 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Bc. Michaela Mildorfová 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šafařík 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 153 kB