velikost textu

Zahraniční služba československých a českých diplomatů v 80. a 90. letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahraniční služba československých a českých diplomatů v 80. a 90. letech
Název v angličtině:
Foreign service of Czechoslovak and Czech diplomats in the 1980s and 1990s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Mezlíková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
192100
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diplomat, zahraniční služba, ministerstvo zahraničích věcí, transformace, pracovní život
Klíčová slova v angličtině:
Diplomat, foreign services, Ministry of Foreign Affairs, transformation, working life
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá profesním a soukromým životem diplomatů, pracujících na Ministerstvu zahraničních věcí ČSSR/ČSFR/ČR, a to v období v 80. a 90. letech dvacátého století. Na pozadí historického kontextu se soustředí na výkon zahraniční služby diplomatů, pracovní problémy, úspěchy i výzvy, opomenuta nebude ani každodennost. Konkrétně budou reflektována témata, jako je příprava na výjezd na do zahraničí, začlenění se v dané zemi, každodenní povinnosti, rodinný život, volný čas. Primární pramen diplomové práce budou tvořit rozhovory vedené metodou orální historie.
Abstract v angličtině:
Abstract In the Master thesis I deal with the topic of the professional and personal life of diplomats working at the Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak Socialist Republic/Czech and Slovak Federative Republic and Czech Republic in the 1980's and 1990's. In the background of historical context it is focused on performing of diplomats foreign duties, working issues, achievements and challenges, everyday routine will not be omitted. Specifically it will reflect themes of preparing to leave abroad, to socialize in given country, everyday duties, family life and a free time. Primary source of the Master thesis will contain of the interviews led by method of oral history.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Mezlíková 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Mezlíková 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Mezlíková 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 152 kB