velikost textu

Model úsilí Daniela Gila a jeho aplikace na simultánní tlumočení projevů nasycených vlastními jmény. Porovnání dvou jazykových kombinací: francouzština – čeština a český znakový jazyk – čeština.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Model úsilí Daniela Gila a jeho aplikace na simultánní tlumočení projevů nasycených vlastními jmény. Porovnání dvou jazykových kombinací: francouzština – čeština a český znakový jazyk – čeština.
Název v angličtině:
Daniel Gile’s effort model and its application on texts containing nouns. Comparing two language pairs: French – Czech and Czech Sign Language – Czech.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Zachová
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Oponent:
Mgr. Marie Přibylová
Id práce:
192082
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - francouzština — Tlumočnictví: čeština - francouzština (PCF TCF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
simultánní tlumočení|model úsilí|Daniel Gile|francouzština – čeština|český znakový jazyk – čeština|vlastní jména|tlumočnické taktiky
Klíčová slova v angličtině:
Simultaneous interpreting|Effort Model|Daniel Gile|French – Czech|Czech Sign Language – Czech|proper nouns|failure|coping tactics
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce ověřuje platnost modelu úsilí Daniela Gila pro jazykové kombinace francouzština – čeština a český znakový jazyk čeština. Jedná se o práci teoreticko- empirickou. Teoretická část blíže vysvětluje proces simultánního tlumočení, popisuje Gilův model úsilí pro simultánní tlumočení aplikovaný jak na mluvené, tak na znakové jazyky, zabývá se kvalitou v tlumočení, příčinami selhání v tlumočení a s tím souvisejícími tlumočnickými strategiemi a taktikami. S ohledem na uskutečněný výzkum, jenž probíhal na materiálu nasyceném vlastními jmény, je poslední část věnována otázce vlastních jmen v českém a českém znakovém jazyce a také problematice jejich tlumočení, neboť odborníci se shodují na tom, že vlastní jména ztěžují tlumočníkovi převod a mohou zapříčinit jeho selhání. Empirická část se zabývá uskutečněným výzkumem. Ten byl proveden se záměrem ověřit platnost modelu úsilí za pomoci projevu nasyceného vlastními jmény. Byly sledovány tři proměnné – úspěšnost převodu vlastního jména, úspěšnost převodu segmentu obsahujícího vlastní jméno a úspěšnost převodu segmentu následujícím po úseku se jménem. Cílem experimentu bylo nejen zjistit výsledky pro jednotlivé jazykové kombinace, ale také je porovnat. Výzkum prováděný na 14 vysokoškolských studentech posledních ročníků specializovaných programů tlumočnictví a dvou profesionálních tlumočnících ukázal, že vlastní jména prokazatelně působí tlumočníkům problémy, neboť vlastní jména často nejsou přetlumočena, dále přítomnost vlastních jmen v projevu má dopad také na celkový smysl sdělení, kdy tlumočník vlivem vlastního jména nezvládl převést význam segmentu s vlastním jménem či segment následující. Ze získaných dat lze dále konstatovat, že přestože český znakový jazyk jakožto jazyk vizuálně-motorický se od audio-orální francouzštiny v mnohém zásadně liší, při převodu z nich to nemělo na samotný proces tlumočení žádný vliv. U obou zkoumaných jazykových kombinací docházelo ke stejným jevům, což je velmi zásadní zjištění. Klíčová slova: simultánní tlumočení, model úsilí, Daniel Gile, francouzština – čeština, český znakový jazyk – čeština, vlastní jména, selhání, tlumočnické taktiky
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis verifies the applicability of the Daniel Gile’s Effort Model on two language pairs, French – Czech and Czech Sign Language – Czech. It is a theoretical-empirical thesis. The theoretical part offers a brief explanation of the process of simultaneous interpreting, of the Gile’s Effort Model of simultaneous interpreting for spoken and sign languages, of the quality in interpretation, of the reason of failure during the transmission and of the coping strategies and tactics. Considering the accomplished experiment, which was focused on proper nouns and its influence on the interpreter’s discourse, the last part is devoted to proper nouns and its use in Czech, in Czech Sign Language and its transmission during the interpretation, because the experts agree on fact, that proper nouns are problem triggers, that makes the transmission of the message difficult and that may cause a failure. The empirical part consists of an experiment. Its aim was to verify the applicability of the Effort model on two language pairs by using a discourse containing proper nouns. Three variables or factors were examined – the successful transmission of proper noun, the successful transmission of the segment containing noun and of the successive segment. The aim was not only to find out the results for each language pair, but also to compare them. The participants of the experiment were 14 university students studying in the last years of Interpreting and two professional interpreters. The experiment reveals that the proper nouns causes problems to interpreters, because often the proper nouns are not interpreted and the sense of the segment containing noun or of the successive segment are not expressed correctly. The results show that although the Czech Sign Language as a visual-motoric language differs considerably from the spoken audio-oral Czech, the process of interpreting is the same. In both language pairs were found the same phenomena, which is an important discovery. Key words: Simultaneous interpreting, the Effort Model, Daniel Gile, French – Czech, Czech Sign Language – Czech, proper nouns, failure, coping tactics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Zachová 5.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Zachová 625.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Zachová 350 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Zachová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Přibylová 325 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB