velikost textu

Ekonomické argumenty Slovinska pro vystoupení z Jugoslávie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekonomické argumenty Slovinska pro vystoupení z Jugoslávie
Název v angličtině:
Slovenia while struggling to leave Sicialist Federal Republic of Yugoslavia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Houška
Vedoucí:
Mgr. Kamil Pikal
Oponent:
Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D.
Id práce:
192081
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Slovinsko, Katalánsko, nezávislost, Jugoslávie, ekonomie, politika
Klíčová slova v angličtině:
Slovenia, Catalonia, independence, Yugoslavia, economy, politics
Abstrakt:
Práce se zabývá ekonomickými argumenty použitými Slovinskem při snaze vystoupit ze Socialistické federativní republiky Jugoslávie (dále jen SFR Jugoslávie). Rozpad SFR Jugoslávie započal v druhé polovině 80. let 20. století politickou destabilizací a ekonomickou krizí. Slovinsku se kromě nespokojenosti s federální vládou v Bělehradě, která začala prosazovat agresivní srbský nacionalismus a ignorovala slovinské požadavky na větší míru autonomie, nelíbil způsob přerozdělování financí vybraných z daní ve federaci. Dlouhodobý pocit Slovinska, že je ekonomicky využíváno bez adekvátní možnosti rozhodovat o svých záležitostech a stále viditelnější nechuť Srbska jednat o změnách ve federaci vedl k vyhlášení slovinské nezávislosti v roce 1991. Právě ekonomické argumenty měly být po několikadenní válce mezi Slovinskem a Srbskem vyzkoušeny v nové éře samostatného Slovinska. To se v 90. letech 20. století muselo transformovat v tržní ekonomiku, která by byla schopna využít své pozice na hranici západní Evropy. Zároveň tak snaha zapojit se do evropských a světových ekonomických struktur znamenala zkoušku, zda se Slovinsko skutečně samostatností dostalo do lepší ekonomické situace. Druhá část práce srovnává slovinské osamostatnění s katalánským separatismem, který se zvláště v posledních letech stal zásadní otázkou španělské vnitřní politiky.
Abstract v angličtině:
The Bachelor’s Thesis will explore the economic arguments used by Slovenia while struggling to leave Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFR Yugoslavia). The breakup of SFR Yugoslavia started in the second half of 80‘s of the 20th century due to political destabilisation and economic crisis. Slovenia was dissatisfied with federal government in Belgrade, which started to pursue aggressive Serbian nationalism and ignored Slovenian demands for a wider autonomy and saw a problem in redistribution of federal finance from taxes. Continuous Slovenian feeling that its economy is misused without adequate options of self-government and obvious lack of motivation of Serbia to debate about changes in the federation led to declaration of independence by Slovenia in 1991. Economic arguments ought to be tested after a brief war between Slovenia and Serbia in the new era of an independent Slovenia. Slovenia faced challenge in the form of a transformation into a market economy, which could have been used in their position at the border of Western Europe. At the same time Slovenia’s effort to join European and International economic structures meant a test if it had truly achieved a better economic situation by declaring independence. The second part of Thesis compares Slovenian independence with Catalonian separatism, which has especially in last years become crucial topic in Spanish interior politics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Houška 743 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Houška 252 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Houška 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Houška 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kamil Pikal 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB