text size

Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi
Titile (in english):
Pupil's personality and solving problems of school mathematics by heuristic strategies
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Markéta Mátlová
Supervisor:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Opponent:
Mgr. Derek Pilous
Thesis Id:
192080
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics (N M)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/05/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
heuristické strategie, MBTI, teorie typů, řešení problémů
Keywords:
heuristic strategies, MBTI, type theory, problem solving
Abstract (in czech):
Abstrakt Název práce: Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi Autor: Mgr. Markéta Škutová Vedoucí práce: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Diplomová práce se zabývá vztahem mezi typem osobnosti žáka v dimenzi příjmu informací a jeho způsoby řešení úloh školské matematiky s využitím heuristických strategií na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti heuristických strategií ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ a jejich aplikace na příkladech. Dále jsou zde objasněna teoretická východiska teorie typů a její využití ve výchově a vzdělávání. V praktické části jsou uvedeny výsledky analýzy odpovědí z typologického dotazníku a rozsáhlá kvalitativní analýza žákovských řešení úloh. Výsledná zjištění jsou doložena konkrétními ukázkami žákovských řešení. V diplomové práci lze nalézt důkazy toho, že zkoumaní intuitivní žáci používají častěji heuristické strategie řešení úloh než smysloví žáci a jsou úspěšnější v řešení netradičních úloh. Klíčová slova: heuristické strategie, MBTI, teorie typů, řešení problémů
Abstract:
Abstract Title: Pupil's personality and solving problems of school Mathematics by heuristic strategies Author: Mgr. Markéta Škutová Supervisor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc This thesis deals with the relationship between the type of pupil's personality in the dimension of information reception and their ways of solving problems of school Mathematics with the use of heuristic strategies at the lower secondary education of basic school and in the corresponding years of grammar schools. The theoretical part summarizes the knowledge of heuristic strategies in the teaching of mathematics at the lower secondary education of basic school and their application on examples. Furthermore, the theoretical basis of type theory and its use in education is explained. In the practical part the results of the typological questionnaire are presented and an extensive qualitative analysis of the student's problem solving is offered. The resulting findings are supported by concrete examples of students’ solutions. In this diploma thesis, there is evidence that the intuitive pupils use the heuristic strategies of problem solving more often than the sensory pupils and are more successful in solving non-traditional tasks. Keywords: heuristic strategies, MBTI, type theory, problem solving
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Markéta Mátlová 2.27 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Markéta Mátlová 573 kB
Download Abstract in czech Bc. Markéta Mátlová 92 kB
Download Abstract in english Bc. Markéta Mátlová 90 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 142 kB
Download Opponent's review Mgr. Derek Pilous 149 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB