velikost textu

Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu v počáteční fázi hodu u extraligových hráčů softballu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu v počáteční fázi hodu u extraligových hráčů softballu.
Název v angličtině:
The motion pattern of abduction in the shoulder joint in overhead throwing of softball Extraliga players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Hrdinová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Stupková
Oponent:
PhDr. Tereza Nováková, PhD.
Konzultant:
MUDr. David Pánek, Ph.D.
Id práce:
192065
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Timing, povrchová elektromyografie, skapulohumerální rytmus, hod vrchním obloukem.
Klíčová slova v angličtině:
Timing, Surface Electromyography, Scapulohumeral Rhytm, Overhead Throw.
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Bc. Denisa Hrdinová Název: Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu v počáteční fázi hodu u extraligových hráčů softballu. Cíl: Cílem práce bylo sledovat a zhodnotit pomocí povrchové elektromyografie rozdíl v časové souslednosti náboru svalů (timingu) při abdukci v ramenním kloubu mezi softballovými hráči a běžnou populací. Dílčím cílem bylo identifikovat zkrácené svalové skupiny oblasti ramenního pletence a jejich vliv na timing abduktorů. Dalším dílčím cílem bylo vyhodnotit vliv zkrácených svalových skupin na případný deficit ve scapulohumerálním rytmu u hráčů softballu. Metody: Experimentální skupina (n=10) a kontrolní skupina (n=10) s celkovým průměrným věkem 21,8 ± 1,81 (SD) absolvovala kineziologický rozbor s cíleným vyšetřením zkrácených svalových skupin a scapulohumerálního rytmu. Následovalo SEMG vyšetření timingu svalů při abdukci v ramenním kloubu. Bylo sledováno 5 svalů při patnácti opakováních pohybu rychlostí 70 bpm. Analýza signálu SEMG byla zpracována rektifikací a vyhlazením v softwaru MyoResearch firmy Noraxon v3.80 a statistická analýza provedena v programu Statistica 13.4. Výsledky: 1. Rozdíl v timingu mezi experimentální a kontrolní skupinou se statisticky významně lišil v onset m. trapezius ascendens. 2. Mezi zkrácenými svaly a timingem abduktorů vyšla staticticky významná korelace u určitých svalových skupin. 3. Mezi scapulohumerálním rytmem a zkrácenými svaly vyšla silná pozitivní korelace u mm. pectorales. Závěr: Bylo prokázáno, že v případě timingu se liší jednotlivé pohybové stereotypy abdukce každého jedince. U experimentální skupiny dochází k pozdější aktivaci fixátorů lopatky v porovnání s kontrolní skupinou. Výsledek timingu, stejně jako dyskinezi lopatky při skapulohumerálním rytmu, ovlivňují v nemalé míře zkrácené svalové skupiny. Klíčová slova: Timing, povrchová elektromyografie, skapulohumerální rytmus, hod vrchním obloukem.
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Bc. Denisa Hrdinová Title: The motion pattern of abduction in the shoulder joint in overhead throwing of softball Extraliga players Objectives:The aim of the thesis was to monitor and evaluate the difference in the sequence of tenses of muscle recruitment during the abduction in the shoulder joint between softball players and the general population, using surface electromyography (SEMG). A partial aim was to identify shortened muscle groups of the shoulder girdle and their influence on the timing of the abductors. Another partial aim was to evaluate the effect of shortened muscle groups on possible deficits in scapulohumeral rhythm of softball players. Methods: The experimental group (n=10) and the control group (n=10) with a total average age of 21.8 ± 1.81 (SD) participated in the kinesiological analysis with targeted examination of the shortened muscle groups and scapulohumeral rhythm. Followed by SEMG examination of muscle timing during abduction in the shoulder joint. Five muscles were monitored during 15 repetitions of motion at 70 bpm. The SEMG signal analysis was processed by rectification and smoothing in MyoResearch software by Noraxon v3.80 and statistical analysis performed in program Statistica 13.4. Results: 1. The difference in timing between the experimental and control group differed significantly in the onset musle Lower Trapezius 2. There was a statistically significant correlation between certain shortened muscles and timing of abductors in certain muscle groups. 3. There was a strong positive correlation found between shortened pectorales musles and scapulohumeral rhytm. Conclusion: The study showed that in the case of timing, the individual movement patterns differ from each individual's abduction. In the experimental group, the shoulder scapulas fixators are later activated compared to the control group. The result of timing, as well as the dyskinesia of the scapula of dominant upper limb in the scapulohumeral rhythm, are influenced by shortened muscle groups. Keywords: Timing, Surface Electromyography, Scapulohumeral Rhytm, Overhead Throw..
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Hrdinová 2.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Hrdinová 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Hrdinová 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Hrdinová 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Stupková 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Nováková, PhD. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB