velikost textu

Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem kapitalismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny života a vnímání politické moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem kapitalismu
Název v angličtině:
Changes of Life and the Perception of Political Power between World War II. and the Comeback of Capitalism in the Village of Sudoměřice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Bek
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
192055
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moc, komunismus, paměť, venkov, církev
Klíčová slova v angličtině:
Political power, Communism, Memory, Country, Church
Abstrakt:
Abstrakt Práce na příkladu obyvatel jihomoravské převážně katolické obce Sudoměřice zkoumá vztah příslušníků neprivilegovaných vrstev k projevům politické moci v období od konce druhé světové války zhruba do roku 1990. Hlavním pramenem jsou rozhovory s 13 místními občany prováděné orálněhistorickou metodou. Důležitým zdrojem je rovněž místní kronika. Ukazuje se, že moc (panství, použijeme-li Weberův termín), jíž je po většinu zkoumaného období Komunistická strana Československa (KSČ), nabývá ve vzpomínkách řady odlišných podob. A to nejen v závislosti na období, ale také na jejich nositelích a dalších okolnostech. Například i někteří lidé, jejichž rodiny byly persekvovány v době stalinismu, zcela odlišně vzpomínají na místní funkcionáře KSČ v době 50. let a na jejich pokračovatele v 70. či 80. letech. Tématem je otázka víry, ale také třeba životní úrovně. Důraz je kladen na klíčové okamžiky „velkých“ dějin, jako byly roky 1945, 1948, 1968 a 1989. Práce chce přispět mj. k diskusi o tom, jak se mohl komunistický režim tak dlouho udržet. Částečná odpověď je právě v onom rozmanitém vnímání moci a také v působení sil sociální koherence na úrovni vesnice – jak na místní nositele moci, tak na nestraníky. Sociální soudržnost a kolektivní paměť jsou rovněž předmětem zkoumání.
Abstract v angličtině:
Abstract Using the example of the inhabitants of Sudoměřice, a predominantly Catholic village in South Moravia, this thesis examines the relationship of the non-privileged strata members to the manifestations of political power in the period from the end of World War II until about 1990. The main sources are oral history interviews with 13 local citizens. The local chronicle is also an important source. It appears that the power (domination, using Weber’s term), which is the Communist Party of Czechoslovakia (CPC) for most of the period examined, takes on a number of different forms in memories, not only depending on the period, but also on the bearers of memories and other circumstances. For example, even some people whose families were persecuted during the Stalinist period have quite different recollections of the local CPC officials in the 1950s and their successors in the 1970s or 1980s. The topic is the question of faith, but also the standard of living. Emphasis is placed on the key moments of “great” history, such as 1945, 1948, 1968 and 1989. This thesis also aims to contribute to the discussion of how the communist regime could hold on for so long. Part of the answer is precisely that diverse perception of power, as well as the forces of social coherence at the village level affecting both local power bearers and non-party people. It is social cohesion and collective memory that are also under investigation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Bek 1.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Bek 524 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Bek 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Bek 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB