velikost textu

Příčiny a prevence záškoláctví u žáků druhého stupně základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příčiny a prevence záškoláctví u žáků druhého stupně základní školy
Název v angličtině:
Causes and prevention of the truancy at the second level of the elementary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Kučerová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivana Tvrzová
Id práce:
192041
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Záškoláctví|Povinná školní docházka|Legislativa|Příčiny záškoláctví|Rodina|Školní prostředí|Prevence
Klíčová slova v angličtině:
Truancy|Compulsory school attendance|Legislation|Causes of truancy|Family|School environment|Prevention
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat problematiku patologického jevu záškoláctví a pokusit se zjistit hlavní příčiny záškoláctví u žáků na druhém stupni sídlištní základní školy na předměstí Prahy. V práci jsou uvedeny definice a klasifikace záškoláctví definované různými autory a dále také legislativa ČR upravující povinnou školní docházku. Podrobně jsou zde popsány hlavní příčiny, které k záškoláctví vedou, a to jak v rodinném, tak školním prostředí. Zásadním činitelem v otázce sociálně-patologických jevů je prevence, které se část práce také věnuje. V poslední části práce jsou uvedeny dvě případové studie žákyň druhého stupně základní školy, které se potýkají s řádnou docházkou do školy.
Abstract v angličtině:
The aim of the bachelor thesis is to analyse the problem of the pathological phenomenon of truancy and to ascertain the main causes of truanting at the second level of an elementary school located in a Prague suburb. The thesis describes the definitions and classification of truancy as presented by various authors, as well as the Czech legislation on compulsory school attendance. The causes of truancy are described in detail, both in the family and the school environment. The key issue of socio-pathological phenomena is prevention and the thesis describes various approaches to prevention of truancy. The last part of the thesis consists of two case reports of truants at the second level of the elementary school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kučerová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kučerová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kučerová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Tvrzová 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 260 kB