velikost textu

Kardiorespirační a hemodynamická odezva na stupňovaný lezecký test u elitních sportovních lezců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardiorespirační a hemodynamická odezva na stupňovaný lezecký test u elitních sportovních lezců
Název v angličtině:
Cardiorespiratory and hemodynamic response during incremental climbing test in elite sport climbers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alžbeta Zaťková
Vedoucí:
Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kodejška, Ph.D.
Id práce:
192035
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
maximální spotřeba kyslíku, srdeční frekvence, saturace kyslíku
Klíčová slova v angličtině:
maximum oxygen consumption, heart rate, tissue oxygenation
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kardiorespirační a hemodynamická odezva na stupňovaný lezecký test u elitních sportovních lezců. Cíle: Cílem práce bylo posouzení kardiorespirační a hemodynamické odezvy při stupňované zátěži u sportovních lezců. Metody: Pět mužů podstoupilo testování na lezeckém ergometru při submaximální lezecké zátěži (6m/min) a stupňovaný lezecký test do vita maxima. Posuzovala se kardiorespirační odezva pomocí metabolického analyzátoru a tkáňová saturace u flexoru digitorum profundus pomocí blízké infra-červené spektroskopie. Dále lezci podstoupili stupňovaný zátěžový test na běžeckém koberci. Výsledky: Lezci s lanem i bouldristé dosáhli na lezeckém ergometru v průměru 95±3 % maximální srdeční frekvence naměřené na běžeckém ergometru. V'O2/kg ml·min- 1·kg-1 měli vůči běžeckému ergometru o něco nižší lezci s lanem (81±8 %, bouldristé 89,5±0,5), zároveň však dosáhli při lezeckém zátěžovém testu většího sklonu (121,7±4,7 naproti 117,5±2,5) a delší doby trvání (462±73, bouldristé 443,37). Rozdíl jsme nalezli i v hodnotách TSI, ten však nebyl větší jako 7,2 pro to jsem tyto hodnoty nepovažovala za relevantní. Závěry: Průběh deoxygenace a reoxygenace svalů předloktí se mezi bouldristy a lezci s lanem neliší. Maximální spotřeba kyslíku byla na lezeckém ergometru téměř stejná, avšak lezci s lanem ji dosáhli ve vyšším sklonu po delší době lezení. Rozdíly ve VO2 peak mezi lezci s lanem a bouldristy byli minimální.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Cardiorespiratory and hemodynamic response during incremental climbing test in elite sport climbers. Objectives: The aim of this work is to compare cardiorespiratory and hemodynamic response during incremental climbing test between boulderers and lead climbers. Methods: Five men underwent testing on a climbing ergometer with a submaximal climbing load (6m / min) and an incremental climbing test for the maximum. The cardiorespiratory response was assessed using a metabolic analyzer and tissue saturation of the flexor digitorum profundus by near-infrared spectroscopy. Furthermore, climbers underwent an incremental stress test on a running carpet. Results: Climbers with both lead and bouldering reached on climbing ergometer an average of 95 ± 3% of the maximum heart rate measured on the running ergometer. V'O2 ml·min-1·kg-1 had lead climbers slightly lower too on the running ergometer, (81 ± 8%, boulders 89.5 ± 0.5), but at the same time they reached a higher inclination (121, 7 ± 4.7 versus 117.5 ± 2.5) and longer duration (462 ± 73, boulder 443.37). We found the difference in the TSI values, too, but it was not larger than 7.2 for which I did not consider these values to be relevant. Conclusions: Deoxygenation and reoxygenation process showed minimal difference between lead climbers and boulderers. Maximum oxygen consumption on climbing ergometry was almost the same, but lead climbers reach it in higher angle and after longer period of time. Differences in VO2 peak between lead climbers and boulderers were minimal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alžbeta Zaťková 661 kB
Stáhnout Příloha k práci Alžbeta Zaťková 359 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alžbeta Zaťková 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alžbeta Zaťková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Baláš, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kodejška, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 153 kB