velikost textu

Vybrané ekonomické a právní aspekty fúzí a akvizic v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané ekonomické a právní aspekty fúzí a akvizic v České republice
Název v angličtině:
Selected economic and legal aspects of mergers and acquisitions in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Trumpeš
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Oponent:
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Id práce:
192031
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fúze, akvizice, přeměny
Klíčová slova v angličtině:
mergers, acquisitions, transformations
Abstrakt:
Vybrané ekonomické a právní aspekty fúzí a akvizic v České republice Abstrakt Cílem diplomové práce je rozebrat vybrané ekonomické a právní aspekty fúzí a akvizic v České republice a zhodnotit je. V první části se diplomová práce zabývá definicí pojmů fúze a akvizice a jejich základním členěním. Jsou rozlišeny formy fúzí a akvizic a vysvětleny jejich různé typy dle postavení zúčastněných společností na trhu. V druhé části se diplomová práce věnuje motivům, které k fúzím a akvizicím vedou. Tím hlavním motivem je synergie čili jev, kdy se spojením zvýší celková hodnota zúčastněných společností. Dále jsou uvedeny vlny, ve kterých z historického hlediska fúze a akvizice přicházely, přičemž sedmá vlna vyvrcholila v loňském roce. Třetí část diplomové práce se zaměřuje na fúze a akvizice na českém trhu. Nejprve je poskytnuto srovnání v rámci regionu, poté se zabývá českým trhem jako takovým z pohledu vývoje v čase, skladby odvětví a největších transakcí za poslední roky. Česká republika je z hlediska hodnoty transakcí jednou z nejaktivnějších zemí v regionu. Hodnota transakcí průměrně za roky 2011-2017 roste výrazně rychleji než český hrubý domácí produkt. Největší české transakce probíhaly zejména mezi konkurenčními společnostmi v rámci regulovaných odvětví a zpravidla obsahovaly mezinárodní prvek. Ve čtvrté části se diplomová práce zabývá právní úpravou přeměn jak z pohledu historického vývoje, tak z pohledu současného. Stěžejním zákonem je zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Současná úprava je ve srovnání s tou předchozí ucelenější a přehlednější. Pátá část diplomové práce se věnuje procesu fúze z právního hlediska. Je zaměřena na realizační a dokončovací část fúze. Kroky, kterými fúzující společnosti prochází, zahrnují zpravidla vypracování projektu fúze, vyhotovení zprávy o fúzi, poskytnutí informací společníkům, schválení fúze, opatření souhlasu správního orgánu a v neposlední řadě podání návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku.
Abstract v angličtině:
Selected economic and legal aspects of mergers and acquisitions in the Czech Republic Abstract The aim of this diploma thesis is to describe selected economic and legal aspects of mergers and acquisitions and assess them. In the first part, the diploma thesis focuses on defining the terms of mergers and acquisitions and their classification. Forms of mergers and acquisitions are distinguished and their types based on market position of participating companies are explained. In the second part, the diploma thesis describes motives leading to mergers and acquisitions. The main motive is synergy, a phenomenon of increasing the value of participating companies by merging them. Furthermore, the waves in which mergers and acquisitions were emerging are listed, including the seventh wave which peaked last year. The third part of the diploma thesis focuses on mergers and acquisitions on the Czech market. At first the comparison within the region is provided and afterwards the thesis deals with development over time, mix of industries and largest transactions of last years. Czech Republic is one of the most active countries in the region from the perspective of value of transactions. The value of transactions in years 2011-2017 grew on average significantly faster than the Czech gross domestic product. Largest Czech transactions occurred especially between competing companies in regulated industries and they usually had an international aspect. In the fourth part, the diploma thesis focuses on the legal framework from the perspective of the historical evolution as well as the present. The crucial law is Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Commercial Companies and Cooperatives. Current framework is better arranged and more comprehensive compared to the previous one. Fifth part of the diploma thesis deals with the process of a merger from a legal perspective. It focuses on implementation and finalization phases of a merger. Steps, which the companies have to go through, include especially preparing the project of the merger, drawing up the merger report, providing information to the partners, approving the merger, obtaining approval from an administration authority, or filing application for registration of the merger in the business register.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Trumpeš 994 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Trumpeš 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Trumpeš 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Libor Dušek, Ph.D. 154 kB