velikost textu

Variability in Rhoticity in Czech Speakers of English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Variability in Rhoticity in Czech Speakers of English
Název v češtině:
Variabilita roticity u českých mluvčích angličtiny
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Fischer
Vedoucí:
Mgr. Pavel Šturm
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jakub Sláma
Id práce:
192016
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
roticita|cizinecký přízvuk|jazykový transfer|student cizího jazyka|akcenty angličtiny|vzor výslovnosti
Klíčová slova v angličtině:
rhoticity|foreign accent|language transfer|L2 learner|accents of English|pronunciation model
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je přispět k popisu současného českého cizineckého přízvuku v angličtině zkoumáním roticity, podstatného znaku akcentů angličtiny, u českých mluvčích. Práce se věnuje roticitě z fonologického i fonetického hlediska a zkoumá její variabilitu pod vlivem různých faktorů. Teoretická část představuje roticitu s jejími rozličnými aspekty v současných akcentech angličtiny a její rozměry týkající se osvojování cizího jazyka. Výzkumná část rozebírá roticitu jak u českých univerzitních studentů angličtiny, s ohledem na jejich preference v oblasti akcentů, tak u mluvčích nestudujících angličtinu jako vysokoškolský obor. Výsledky ukazují výrazný a konzistentní sklon k roticitě u méně kompetentních mluvčích, menší stupeň konzistence a závislost na vzorových aktencech u studentů angličtiny, vysokou schopnost obzvláště mladších mluvčích realizovat rotické kontexty standardním způsobem a jisté patrné tendence závislé na pozici příslušného fonému /r/ v rámci slabiky. Klíčová slova: roticita, cizinický přízvuk, jazykový transfer, student cizího jazyka, akcenty angličtiny, vzor výslovnosti
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to contribute to the description of contemporary Czech foreign accent in English by examining Czech learners´ rhoticity, a substantial accent feature. Rhoticity is addressed both from a phonological and a phonetic perspective, and its variability under the influence of different factors is investigated. The theoretical part presents rhoticity and its various aspects in present day´s accents of English, and its dimensions related to second language acquisition. The research part analyses rhoticity both in Czech university students of English, with respect to their accent-preferences, and in Czech non-students of English. The results show a distinct and consistent inclination to rhoticity in less proficient learners, a lower degree of consistency and dependence on accent models in students of English, a high capability of especially younger Czech learners to realise the rhotic contexts in a standard manner, and certain noticeable tendencies dependent on the critical /r/-phoneme´s position in syllable. Key words: rhoticity, foreign accent, language transfer, L2 learner, accents of English, pronunciation model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Fischer 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Fischer 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Fischer 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Šturm 616 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jakub Sláma 1018 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Justin Quinn, Ph.D. 152 kB