velikost textu

Czech augmentative suffixes in translation from English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Czech augmentative suffixes in translation from English
Název v češtině:
České augmentativní sufixy v překladech z angličtiny
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Zahradníková
Vedoucí:
Mgr. Jiřina Popelíková
Oponent:
Mgr. Ondřej Tichý
Id práce:
192015
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
augmentativa|InterCorp|sufixy|čeština|angličtina|překlad
Klíčová slova v angličtině:
augmentatives|InterCorp|suffixes|Czech|English|translation
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na analýzu anglických slov, které jsou do češtiny překládány prostřednictvím výrazů obsahujících augmentativní sufixy. Teoretická část se nejprve věnuje základní charakteristice augmentativ na obecné úrovni a později se zaměřuje na jejich popis v rámci jazykových sytémů češtiny a angličtiny, kde jsou popsána zejména z pohledu jejich tvoření. Zatímco čeština k jejichtvorbě využívá především sufixaci, v anglické lingvistice mají augmentativa místo zejména mezi tzv. slovními fragmenty a neoklasickými kompozity. Následně práce uvádí porovnání daného jevu v obou jazycích. Praktická část zkoumá protějšky slov obsahujících celkem 18 různých augmentativních sufixů. Analýza se zaměřuje na porovnání jednotlivých překladových protějšků a zkoumání augmentativ jak z formálního, tak sémantického hlediska. Pro tento účel je využit česko-anglický paralelní korpus InterCorp a celkové nashromážděné množství dat čítá 61 lemmat a 593 jednotlivých výrazů k analýze. Analyzované anglické výrazy jsou rozděleny do několika formálních kategorií a následně jsou porovnávány se svými českými překladovými protějšky. Výsledky práce ukázaly, že z formálního hlediska jsou nejčastějšími protějšky českých augmentativ substantivní výrazy, následované substantivními výrazy s adjektivní premodifikací. Výsledky také naznačují proměnlivost augmentativního významu v rámci překladu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This BA thesis focuses on the analysis of English expressions that are translated into Czech by using words containing augmentative suffixes. The theoretical background presents the general concept of augmentatives and then it focuses on describing them in terms of the individual linguistic systems of English and Czech. In this section, they are discussed mainly from the point of view of their formation. While Czech makes use of suffixation to create augmentatives, English incorporates splinters and neoclassical compounds. Subsequently, the thesis draws a comparison between the English and Czech systems. The analysis examines English equivalents of Czech expressions containing 18 different augmentative suffixes. It focuses on the comparison of the individual translation counterparts and on analyzing augmentatives from the formal and semantic points of view. The search is conducted in the Czech- English parallel corpus InterCorp and the overall amount of data for the analysis is 68 lemmas and 593 tokens. The English expressions are divided into multiple formal categories and subsequently compared with their Czech translation counterparts. The results of the analysis showed that from the formal point of view, the most frequent equivalents of Czech augmentatives are nominal expressions, followed by adjectival premodifications. Moreover, the results also imply the variability of augmentative meaning in terms of translation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Zahradníková 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Zahradníková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Zahradníková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiřina Popelíková 1.13 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Tichý 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB