velikost textu

Komparace úrovně pohybových schopností dětí v období prepubescence se sportovní specializací a bez ní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace úrovně pohybových schopností dětí v období prepubescence se sportovní specializací a bez ní
Název v angličtině:
Comparison of level of motoric abilities of children in the period prepubescence with and without sports specialization
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Štechmüller
Vedoucí:
Mgr. Jan Kregl
Oponent:
PhDr. Petr Šťastný, PhD
Id práce:
192013
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Unifittest, pohybové dovednosti, rychlost, obratnost, vytrvalost, síla, mladší školní věk, prepubescence
Klíčová slova v angličtině:
Unifittest, motoric abilities, speed, skilfulness, endurence, power, younger school age, prepubescence
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Komparace úrovně pohybových schopností dětí v období prepubescence se sportovní specializací a bez ní Autor: David Štechmüller Vedoucí práce: Mgr. Jan Krégl Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit průměrné zlepšení a celkové výkony testovací skupiny hokejistů oproti dětem ze dvou vybraných základních škol v testovací baterii unifittest (6-60), a to během dvou testovacích období. Metody: Porovnání obou skupiny a jejich následné vyhodnocení v průměru. Pro tento test byla použita výzkumná metoda pozorování – měření. Testování proběhlo u ročníků 2011/2012 (U6-U7). Pro měření výkonů byla vybrána testová baterie unifittest (6-60). Výsledky: V této práci bylo zjištěno, že ani jeden z hráčů se v žádné disciplíně testové baterie nedostal do podprůměrných hodnot a nižších. V závěrečném testování drtivá většina (94 %) dostala do více, jak průměrných hodnot testování. Oproti tomu děti základních škol takového zlepšení nedosahovaly a jejich výkony byly z větší části průměrné po celou dobu měření. Klíčová slova: Unifittest, pohybové dovednosti, rychlost, obratnost, vytrvalost, síla, mladší školní věk, prepubescence
Abstract v angličtině:
Abstract Title of bachelor thesis: Comparison of level of motoric abilities of children in the period prepubescence with and without sports specialization Author: David Štechmüller Supervisior: Mgr. Jan Krégl Aim: The aim of bachelor thesis is to determine the average improvement and total performance of the testing group of ice hockey players in comparison with children from two selected primary schools in the test battery unifittest (6-60) during two testing periods. Methods: Comparison of both groups and their subsequent assessment on average. The research method of this bachelor thesis was used observing – measuring. Testig took place with children born in 2011/2012 (U6-U7). The unifittest battery (6-60) was selected to measure performances. Results: In this thesis was detected that nobody from the group of ice hockey players got to below-average values and lower in any test battery discipline. The overwhelming majority (94%) got to more than average values of testing in the final testing. By way of contrast, children from primary schools didn´t achieve such an improvement and their performances had mostly average values all the time of measuring. Keywords: Unifittest, motoric abilities, speed, skilfulness, endurence, power, younger school age, prepubescence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Štechmüller 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Štechmüller 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Štechmüller 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Kregl 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Šťastný, PhD 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 153 kB