velikost textu

Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou nemocí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou nemocí
Název v angličtině:
Experiment with emotions of client's with Alzheimer's disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Kavková
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Id práce:
191985
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alzheimerova choroba, demence, terapie, reminiscenční terapie, senioři
Klíčová slova v angličtině:
Alzheimer’s disease, dementia, therapy, reminiscence therapy, seniors
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce „Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou nemocí“ se zaměřuje na problematiku Alzheimerovy choroby. Práce se dělí na dvě části, na teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je přesně definována Alzheimerova choroba, její příčiny, důsledky ale i léčba farmakologická a v samostatné kapitole definována i léčba nefarmakologická. Ve výzkumné části je použita ke sběru dat metoda pozorování, která zachycuje emocionální prožívání klientů při reminiscenční terapii. Získaná data a informace jsou zaznamenány a následně vyhodnoceny.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachelor thesis "Experiment with emotions of clients with Alzheimer's Disease," focuses on the issue of Alzheimer's disease. The thesis is divided into two parts, theoretical and research. In the theoretical part, Alzheimer's disease is precisely defined, its causes, consequences, but also the pharmacological treatment and a non-pharmacological treatment is defined in a separate chapter. In the research part, a method of observation is used to collect data, which capture the emotional experience of clients during reminiscent therapy, the acquired data and information are recorded and subsequently evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Kavková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Kavková 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Kavková 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 499 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 393 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB