velikost textu

Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha a.s.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha a.s.
Název v angličtině:
Trading with Stocks on Prague Stock Exchange
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Skoupý
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D.
Id práce:
191951
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finanční trh, Akcie, Obchodování, Burza cenných papírů Praha, a.s., Regulace
Klíčová slova v angličtině:
Financial market, Stocks, Trading, Prague stock exchange, Regulation
Abstrakt:
Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha, a.s. Abstrakt Tato diplomová práce obchodování s akciemi na BCPP, a.s. poskytuje základní přehled o průběhu obchodování a souvisejících záležitostí. V první kapitole práce se zabývám teoretickým vymezením a dělením finančního trhu a jeho postavením ve finančním systému se zaměřením na jeho funkce. Toto samotné vymezení finančního trhu není činěno v kontextu právní úpravy, ale dle obecných teorií. Druhá část práce se zabývá akciemi, kdy je při jejich vymezení postupně přecházeno od pojetí akcie jako cenného papíru dle občanského zákoníku, přes specifikaci jejich forem a druhů dle zákona o obchodních korporacích, až po akcii jako investiční cenný papír ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ve třetí části práce je popsána BCPP, a.s. jako organizátor regulovaného trhu. V této části je vycházeno především z autentických zdrojů, jako informací dostupných v obchodním rejstříku či ve sbírce listin, nebo z burzovních pravidel. Důležitá část je věnována pojetí BCPP, a.s. jako správního orgánu, kdy jsou detailně popsána vodítka, na základě kterých lze určit, že burza je správním orgánem, přestože ona sama toto své postavení zarytě odmítá, a to především formulací burzovních pravidel a způsobem interakce s emitenty a členy burzy. Dále je ve čtvrté kapitole popsán proces samotného obchodování, a sice od první nabídky akcií na primárním trhu, kdy je velká pozornost věnována prospektu akcie, až po obchodování s již dříve emitovanými akciemi v průběhu burzovního dne. Poslední pátá část práce se zabývá právní regulací jednotlivých subjektů, které participují na obchodování s akciemi na BCPP, a.s. Především jsou podrobně rozebrány všechny náležitosti, které musí dané subjekty splňovat, aby se mohly účastnit obchodování, tak povinnosti, které musí průběžně plnit za účelem úspěšného výkonu dohledu nad nimi. Klíčová slova: Finanční trh, Akcie, Obchodování, Burza cenných papírů Praha, a.s., Regulace
Abstract v angličtině:
Trading with stocks at Prague stock exchange Summary This diploma thesis trading with stocks at Prague Stock Exchange provides a basic overview of the trading process and related matters. In the first chapter of the thesis I deal with the theoritical definition and divison of the financial market and its position in financial system with a focus on its functions. This definiton of the financial market is not done in context of legislation, but according to general theories. The second part of the thesis deals with stocks, when is gradually passed from the conception of stock as a security under the Civil Code, through the specifiaction of their forms and types according to the Act on Business Corporation, to the share as an investment security pursuant to the Act on Business on Capital market. In the third part of the thesis is Prague Stock Exchange described as a organizer of a regulated market. This section is primarily based on authentic sources as information available in the Registrar of Companies, Collection of Documents or from stock exchange rules. An important part is dedicated to the concept of Prague Stock Exchange as an administrative authority, where the guidelines are described in detail, and based on them it can be determined, that stock exchange is an administrative authority, even though it itself refuses this position by formulating stock exchange rules and by interacting with issuers and stock market members in specific way. Further, the fourth chapter of the thesis describes the process of trading from the first stock offer on the primary market, where a big attention is dedicated to the stock prospectus, to trading with previously issued stocks during the exchange day. The last, fifth, chapter of the thesis, deals with the legal regulation of individual subjects, which participate in trading of shares at Prague Stock Exchange. First of all, there are described in detail all essential that subjects have to meet in order to participate in the trading and the obligations that they have to fulfill on purpose to successfuly supervise above them. Key words: Financial market, Stocks, Trading, Prague stock exchange, Regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Skoupý 777 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Skoupý 319 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Skoupý 313 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 154 kB