velikost textu

Rychlost suchozemských plžů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rychlost suchozemských plžů
Název v angličtině:
The Land Snail Velocity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Veselá
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Říhová
Oponent:
RNDr. Ivana Loužecká
Id práce:
191943
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání (B BI-CH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ulita, laboratorní chov plžů, aktivace plžů, rychlost bezobratlých, nestandardní vyučování, strach z plžů
Klíčová slova v angličtině:
Shell, laboratory breeding of snails, snail activation, movement speed in invertebrates, non-standard teaching, fear of land snails
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá využitím plžů rodu páskovka (Cepaea) ve výuce; především pak měření rychlosti jejich pohybu. Věnována je rovněž možnostem laboratorního chovu tohoto rodu a základními potřebami plžů, aby byl chov úspěšný a jedinci byli využitelní jak při demonstraci ve výuce, tak při měření rychlosti. I v případě dodržení požadavků pro úspěšný chov se totiž stává, že někteří jedinci vytvoří dočasné víčko, umožňující přežití nepříznivých podmínek. Část práce je věnovaná i této problematice – proč plž víčko vytvoří a jak jej nejlépe aktivovat. Samotné měření rychlosti je rozebíráno z několika úhlů pohledu – teoretické možnosti měření (jak uzpůsobit prostředí pro měření a jak měřit), praktické měření samostatně v domácím prostředí a měření s žáky gymnázia. V práci jsou popsány a diskutovány reakce žáků, kteří se osobně zúčastnili experimentu a kteří poskytli informace o svých pocitech při provedení práce. Jejich pocity znechucení nebo strachu jsou rozebírány v samostatné kapitole. Kromě využití suchozemských ulitnatých plžů v předmětu Biologie práce zkoumá jejich zakomponování do dalších předmětů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with the usage of Garden Banded Snail (Cepaea hortensis) and Grove Snail (C. nemoralis) in teaching; especially in speed measurement. It is also addressed to laboratory breeding of this genus and basic requirements of land snails during keeping in order to provide specimens suitable for teaching as well as speed measurements. Despite of the compliance with the requirements for successful breeding, some specimens created epiphragm (temporary lid built during unfavourable conditions). Part of the thesis is addressed to this issue: why snails build epiphragm and how to activate them. The speed measurement itself is approached from the two different point of views: how to adapt the environment for measurement and how to perform the measurement in theoretical concept; and how to perform the measurements itself in a school class or in home breeding. The thesis uses responses of the students, who performed the experiment at school and shared the information about their feelings from working with the snails. Those feelings of disgust or even fear are discussed in a separate chapter. Apart from usage of land snails for the subject of Biology, this thesis also elaborates their inclusion into several other subjects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Veselá 3.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Veselá 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Veselá 246 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Říhová 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivana Loužecká 423 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB