velikost textu

'The Origin of J.R.R. Tolkien's Character; Gandalf'

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
'The Origin of J.R.R. Tolkien's Character; Gandalf'
Název v češtině:
Původ a vznik Gandalfa, literární postavy J.R.R. Tolkiena
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Mudrová
Vedoucí:
Colin Steele Clark, M.A.
Oponent:
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Id práce:
191915
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Tolkien|fantasy|Gandalf|původ
Klíčová slova v angličtině:
Tolkien|fantasy|Gandalf|origin
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této bakalářské práce je průzkum původu, vývoje a možných interpretací literární postavy J.R.R. Tolkiena, čaroděje Gandalfa. Práce je zaměřena především na vliv tří možných zdrojů inspirace, o kterých vypovídají jak názory samotného autora, tak intertextuální prvky rozpoznatelné v jeho tvorbě, konkrétně Bible, Severská a Finská mytologie (v této práci zastoupena Mladší i Starší Eddou, Ságou o Volsunzích a Kalevalou) a literární tradice soustředěná okolo legendární postavy čaroděje Merlina i textů, které tato legenda inspirovala. Cílem této práce je pokusit se zmapovat, do jaké míry je Tolkienův Gandalf pouze pokračováním nebo adaptací historické literární tradice, zastoupené výše jmenovanými díly nebo naopak, originální a nezávislou postavou. Tento rozbor se pokusí čtenáři přiblížit, jak způsob, kterým Tolkien zobrazuje postavy čarodějů pomohl nejen popularizovat (dnes již) tradiční charakteristiku těchto postav, tak jak je známe z fantasy literatury, ale navíc pomohl vytvořit nový druh literární postavy čaroděje. Tolkienův Tolkienův vliv na žánr fantasy nebyl nutně inventivní ale spíše transformativní. Základní složky Tolkienova díla nejsou jeho vlastním vynálezem, ale již před ním byly součástí rozvíjejícího se žánru. Před Tolkienem se autoři fantasy literatury silně spoléhali na archetypální postavy, model zavedený dětskou literaturou a pohádkami, mytologií, Artušovskou legendou a Křesťanskou alegorií. Když Tolkien vytvářel postavu Gandalfa, byl si plně vědom všech výše zmíněných zdrojů a použil je jako základní bod pro svoji literární postavu. Nicméně Gandalfovi se podařilo v mnoha směrech předešlý model překonat. Není možné ho lehce zařadit do tradičních kategorií ani mu přiřadit žádnou tradiční roli, liší se i jeho postoj k moci a vyniká neobvyklou skromností a lidskostí. Nejvíce důležité ale je, že Gandalf už není jen jednoduchou archetypální postavou, která by sloužila pouze k tomu, aby posouvala děj, ale plně rozvinutou osobností která, přestože ještě nedosahuje hloubky svých budoucích protějšků, posloužila jako zdroj pro budoucí generace spisovatelů fantasy literatury. Key Words: J.R.R. Tolkien, Gandalf, čaroděj, Bible, Odin, Vainamoinen, Merlin
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to analyse the origin, development and possible interpretations of J.R.R. Tolkien’s character of Gandalf the wizard, focusing primarily on the influence of three major sources of inspiration, suggested both by the author himself and intertextual elements recognisable in his fiction; The Bible, Norse and Finnish mythology (represented by The Poetic and The Prose Edda, Saga of the Volsungs and Kalevala) and the literary tradition centred around the legendary figure of Merlin, as well as the later works of fiction which it has inspired. The aim of the thesis is to illustrate to what extent is Tolkien's Gandalf only a continuation or adaptation of the historical literary tradition represented by the sources named above or on the contrary, an original and independent character. This discussion is aimed to demonstrate how J.R.R Tolkien's portrayal of wizard figures has not only helped to popularize the generic characterisation of wizards in fantasy fiction but helped to pioneer a new type of wizard figure. Tolkien's influence on the fantasy genre was not necessarily inventive but rather transformative. The fundamental elements of Tolkien's fiction were not introduced by the author, but have already been a part of the developing genre. Before Tolkien, the authors of fantasy have strongly relied on archetypal figures, the model established by children’s literature and fairy stories, mythology, the Arthurian legend or Christian allegory. In the character of Gandalf, Tolkien was aware of the sources named above, and used them as a point of departure for the creation of the character. However, Gandalf surpasses and overcomes this model in many respects, primarily because of his impossibility to be easily classified into any of the presented categories and roles, his attitude towards power and his humility and humanity. But most importantly, Gandalf is no longer only an archetypal character which serves to forward the plot, but a fully developed personality which, while not yet reaching the complexity of the following wizard characters, has served as a source of inspiration for the following generations of writers of fantasy. Key Words: J.R.R. Tolkien, Gandalf, wizard, Bible, Odin, Vainamoinen, Merlin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Mudrová 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Mudrová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Mudrová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Colin Steele Clark, M.A. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Erik Roraback, Ph.D. 152 kB