velikost textu

Institut prezidenta republiky v ČR a SR v letech 1993 - 2017 (Srovnání)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institut prezidenta republiky v ČR a SR v letech 1993 - 2017 (Srovnání)
Název v angličtině:
Presidency in the Czech Republic and Slovak Republic in the years 1993 - 2017 (comparison)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Havlíčková
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Id práce:
191908
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N FILET)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hlava státu – prezident – Česká republika – Slovenská republika – volba – postavení a pravomoci – kontrasignace – odpovědnost – veřejné mínění – mediální kauza
Klíčová slova v angličtině:
Head of state – President – Czech Republic – Slovak Republic – Election – Status and powers – Countersignature – Responsibility – Public Opinion – Media Case
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce zkoumá Institut prezidenta republiky v České a Slovenské republice v letech 1993 – 2017. Hlavní náplní diplomové práce je komparace postavení prezidentů České republiky a Slovenské republiky. Práce si dává za úkol zkoumat postavení hlavy státu obecně v politickém systému obou zemí, volbu prezidenta, zavedení přímé volby v České republice, postavení, pravomoci, odpovědnost, ukončení funkce a reálnost využití prezidentských pravomocí. Diplomová práce se soustředí na mediální obraz prezidentů, jejich popularitu, mediální kauzy a průzkumy veřejného mínění. Výstupem práce je přehledné srovnání pravomocí a postavení prezidentů obou zemí v letech 1993 – 2017, identifikace shodných či odlišných rysů. KLÍČOVÁ SLOVA Hlava státu – prezident – Česká republika – Slovenská republika – volba – postavení a pravomoci – kontrasignace – odpovědnost – veřejné mínění – mediální kauza
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis analyses the Institute of the President of the Czech Republic in the Czech and Slovak Republics from 1993 to 2017. Main focus of the thesis is the comparison of the position of the Presidents of the Czech Republic and the Slovak Republic. The thesis look closer general position of head of states in the political systems, the election of the president, the introduction of a direct election in the Czech Republic, their authority, responsibility, termination of service and real application of presidential powers. The diploma thesis focuses on the media image of the presidents, their popularity, media cases and public opinion. The thesis also aims at the organized comparison of the powers and position of the presidents of both countries between 1993 and 2017, identification of identical or different features. KEYWORDS Head of state – President – Czech Republic – Slovak Republic – Election – Status and powers – Countersignature – Responsibility – Public Opinion – Media Case
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Havlíčková 2.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Havlíčková 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Havlíčková 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 426 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB