velikost textu

Proces demokratickej konsolidácie na Slovensku v rokoch 1989-1998

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces demokratickej konsolidácie na Slovensku v rokoch 1989-1998
Název v angličtině:
Process of democratic consolidation in Slovakia in years 1989-1998
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Kačírová
Vedoucí:
PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Id práce:
191898
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Demokratická konsolidácia, demokratizácia, tranzícia, Slovensko, vláda, Zamatová revolúcia, Mečiar, mečiarizmus, EÚ, NATO
Klíčová slova v angličtině:
Democratic consolidation, democratization, transition, Slovakia, government, Velvet revolution, Meciar, meciarism, EU, NATO
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá procesom demokratickej konsolidácie na Slovensku v rokoch 1989-1998 a snaží sa zodpovedať na otázku či bol tento proces úspešný. Práca podrobne skúma jednotlivé faktory, ktoré mali vplyv na priebeh demokratickej konsolidácie. Práca vychádza z teoretickej koncepcie demokratickej konsolidácie autorov Samuela P. Huntingtona, Juana J. Linza a Stepana C. Alfreda. Vzhľadom k tomu, že je táto práca zameraná na vývoj jedného územia v určitom časovom úseku, hlavná použitá metóda je prípadová štúdia, tzv. case study. Okrem prípadovej štúdie je využitá aj komparatívna metóda a rôzne štatistické údaje. Pre lepšie pochopenie skúmanej témy je porovnávaná konsolidácia v rámci Československa a Slovenska, tak isto jednotlivé volebné programy a ich následné uplatnenie a dodržiavanie v praxi. Proces demokratickej konsolidácie a jej úspešnosť je posudzovaný na základe štúdia vybranej literatúry, dobových dokumentov, tlače a relevantných internetových zdrojov. Práca je členená na 5 hlavných kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými východiskami demokratizácie a koncepciami jednotlivých autorov. Druhá kapitola hodnotí Slovensko a samotnú demokratickú tranzíciu, konkrétne Zamatovú revolúciu, vznik politických strán a hnutí, slobodné voľby a ekonomickú transformáciu. Tretia kapitola sa zameriava na počiatok demokratickej konsolidácie, ktorá sa ešte javila ako úspešná. Analyzuje prvú demokratickú vládu Slovenska, vzostup Vladimíra Mečiara a HZDS, a rozpad Českej a Slovenskej Federácie. Štvrtá kapitola analyzuje faktory, ktoré negatívne ovplyvnili demokratickú konsolidáciu v danom časovom období. Záverečná kapitola hovorí o pozitívnom obrate v politike a obnovení procesu demokratickej konsolidácie, vzniku koalície proti Mečiarovi a konci medzinárodnej izolácie Slovenska. Autorka došla k záveru, že proces demokratickej konsolidácie v rokoch 1989-1998 na Slovensku nebol úspešný. Demokratická konsolidácia bola započatá po Zamatovej revolúcií a zo začiatku sa proces javil úspešným, no po rozdelení Českej a Slovenskej Federácie sa začal postupne spomaľovať, až sa úplne zastavil. Proces demokratickej konsolidácie bol znovu obnovený až po zmene vlády v roku 1998. Za hlavnú príčinu považuje personálnu a koncepčnú nepripravenosť VPN na zmeny, ktoré prišli po Zamatovej revolúcií, rozpad Českej a Slovenskej Federácie, slabé fungovanie právneho štátu a autoritatívnu povahu Vladimíra Mečiara. Tieto tvrdenia opiera o rozhodnutie EÚ a NATO vyradiť Slovensko z prístupových rozhovorov, a medzinárodnú izoláciu Slovenska.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis discusses the process of democratization in Slovakia in the years 19891998 and tries to answer the question whether this process was successful. The thesis analyzes various factors that have influenced the course of democratic consolidation. The work is based on the theoretical concept of democratic consolidation of the authors Samuel P. Huntington, Juan J. Linz and Stepan C. Alfred. This thesis focuses on the single territory in a certain period of time, therefore the main method used is the case study. In addition to the case study, a comparative method and various statistical data are used. For a better understanding of the issue, consolidation within Czechoslovakia and Slovakia is compared, as well as individual electoral programs and their subsequent application and compliance in practice. The analysis of democratic consolidation in Slovakia is conducted on the basis of a study of selected literature, media archives and relevant internet resources. The thesis is divided into 5 main chapters. The first chapter deals with the theoretical basis of democratization and the concepts of individual authors. The second chapter evaluates Slovakia and the democratic transition itself, namely the Velvet Revolution, the emergence of political parties and movements, free elections and economic transformation. The third chapter focuses on the beginning of democratic consolidation, which has still seemed successful. It analyzes the first democratic government of Slovakia, the rise of Vladimir Meciar and HZDS, and the dissolution of the Czech and Slovak Federation. The fourth chapter analyzes the factors that negatively affected democratic consolidation in a given time period. The final chapter talks about a positive reversal in politics and the resumption of the process of democratic consolidation, the emergence of a coalition against Meciar and the resolution of the international isolation of Slovakia. The author concluded that the process of democratic consolidation in the years 1989-1998 in Slovakia was not successful. Democratic consolidation began after Velvet Revolution, and from the beginning the process seemed successful, but after the split of the Czech and Slovak Federations, it gradually began to slow down until it completely stopped. The process of democratic consolidation was re-established only after the change of government in 1998. The main cause is the personal and conceptual unpreparedness of the VPN for the changes that came after Velvet Revolution, the dissolution of the Czech and Slovak Federations, the weak functioning of the rule of law and the authoritative nature of Vladimir Meciar. These statements are supported by the decision of the EU and NATO to eliminate Slovakia from accession talks, and the international isolation of Slovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Kačírová 639 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Kačírová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Kačírová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Irmanová, CSc. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 152 kB