text size

Integrace zdravotních a sociálních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Integrace zdravotních a sociálních služeb
Titile (in english):
Integration health and social services
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Martina Slavíková, DiS.
Supervisor:
Mgr. Ing. Olga Angelovská
Opponent:
Mgr. Karolína Dobiášová
Thesis Id:
191892
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Study programm:
Sociology (N6703)
Study branch:
Public and Social Policy (VERASPK)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/06/2019
Defence result:
Excellent (B)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Integrace, implementace, komunitní péče, komunitní plánování, liniový pracovník, obec, sociální služby, zdravotní služby
Keywords:
Integration, implementation, community care, community planning, street-level bureaucrats, municipality, social services, health services
Abstract (in czech):
Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám integrací zdravotních a sociálních služeb. Představila jsem problematiku dvou resortní správy služeb a jejich financování. Dále jsem popsala jednotlivé aktéry, kteří se na integraci služeb podílejí, zmínila strategické dokumenty a legislativu, která souvisí s poskytováním zdravotní a sociální péče. V případové studii jsem zmapovala zdravotní a sociální služby poskytované v Lounech, prostřednictvím liniových pracovníků jsem získala informace o provázanosti služeb v Lounech a o faktorech, které ovlivňují implementaci integrace služeb v obci. Pro úspěšnou implementaci integrace je nezbytné specifikovat uživatele integrovaných zdravotně sociálních služeb, vytvořit jim domácí zázemí, zajistit flexibilní nabídku služeb a zároveň podporovat neformálně pečující tj. rodinu. Chybějící poptávka po integrovaných službách souvisí s dalšími faktory, kterými jsou neznalost občanů a nízká participace na péči o své blízké. Linioví pracovníci ve zdravotních a sociálních službách neznají integraci služeb, v praxi se s ní nesetkávají, tento faktor má vliv na motivaci liniových pracovníků ke změnám v oblasti poskytování péče. Významným faktorem je také stávající síť zdravotních a sociálních služeb v Lounech, kdy jednotlivé organizace vzájemně komunikují a spolupráci považují za velmi dobrou. Možnost rozvoje vidí ve zlepšení návaznosti služeb a koordinaci péče. Jako case manager byla představena komunitní sestra. Nedostatečné kapacity pobytových zařízeních lze považovat za faktor podporující implementaci integrace služeb v terénu. Obec jako jeden z hlavních aktérů má zásadní význam při zajišťování služeb svým obyvatelům. V Lounech se již dlouhá léta uplatňuje komunitní plánování, do kterého jsou zahrnuti i zástupci některých zdravotních služeb. Působení obce je významným faktorem ovlivňujícím implementaci integrace služeb. V rámci případové studie byla řešena komunitní péče a vytvoření Komunitního centra zdravotních a sociálních služeb v Lounech, také byla zmíněna probíhající reforma psychiatrické péče.
Abstract:
Summary In my thesis I deal with the integration of health and social services. I introduced the issue of two/double departmental service management and their financing, there. In addition, I described the various actors involved in the integration of services, mentioned strategic documents and legislation related to the provision of health and social care. In the case study, I mapped the health and social services provided in Louny, through street-level bureaucrats I gained information about the interconnection of services in Louny and about the factors that affect the implementation of integration of services in the town. For successful implementation of integration, it is necessary to specify the users of integrated health and social services, to create a home base for them, to provide a flexible range of services and at the same time to support the informally caring families. The lack of demand for integrated services is linked to other factors such as ignorance of citizens and low participation in caring for close relatives. Street.level bureaucrats in health and social services do not know the integration of services, they do not encounter it in practice, this factor has an impact on the motivation of street-level bureaucrats to make changes in the provision of care. An important factor is also the existing network of health and social services in Louny, when individual organizations communicate with each other and they consider cooperation to be very good. The possibility of developing sees in improvement of continuity and coordination of care services. A community nurse was introduced as a case manager. Insufficient capacity of residential institutions can be considered as a factor supporting the implementation of field services integration. The municipality, as one of the main actors, is of crucial importance in providing services to its residents. In Louny, community planning has been in place for many years, including representatives of some health services. The operation of the municipality is an important factor influencing the implementation of the integration of services. In the case study, community care and the creation of the Community Center for Health and Social Services in Louny were discussed, as well as the ongoing reform of psychiatric care.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Martina Slavíková, DiS. 1.7 MB
Download Abstract in czech Mgr. Martina Slavíková, DiS. 351 kB
Download Abstract in english Mgr. Martina Slavíková, DiS. 175 kB
Download Supervisor's review Mgr. Ing. Olga Angelovská 214 kB
Download Opponent's review Mgr. Karolína Dobiášová 432 kB
Download Defence's report Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 152 kB