velikost textu

Performance of Private Equity Backed IPOs: Evidence from European Market

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Performance of Private Equity Backed IPOs: Evidence from European Market
Název v češtině:
Výkonnost primárních emisí akcií nabízených private equity fondy: Evidence z Evropského trhu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Říha
Vedoucí:
Tomáš Fencl
Oponent:
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Id práce:
191853
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
IPO, Private Equity, BHAR
Klíčová slova v angličtině:
IPO, Private Equity, BHAR
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá finanční výkonnost primárních emisí akcií nabízených tzv. private equity fondy (anglicky private equity backed IPOs, dále jen ”PE-backed IPOs”). Zkoumali jsme Evropský trh v období mezi lety 2000 až 2017, kdy trh primárních emisí akcií zažil enormní růst. Hlavním úkolem bylo porov- nat finanční výkonnost těchto PE-backed IPOs s ostatními primárními emisemi akcií a s trhem. Dále jsme zkoumali, jaký vliv mají tzv. valuační drivery na finanční výkonnost primárních emisí. Jako hlavní metodu pro porovnání fi- nančních výkonností jsme použili abnormální buy-and-hold výnosy s tzv. boot- strapped skewnwess-adjusted t-statistikou. V případě valuačních driverů jsme pracovali s OLS regresí. Hlavní závěry jsou, že Evropské PE-backed IPOs mají vyšší finanční výkonnost než trh, a to především ve Spojeném Království a v Západní Evropě. Výkonnost PE-backed IPOs je také lepší než výkonnost os- tatních primárních emisí, opět především ve Spojeném Království a v Západní a Severní Evropě. Co se týče valuačních driverů, bylo pozorováno několik sig- nifikantních korelací, nicméně jejich vypovídací hodnota je nepatrná.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis investigates the performance of private equity backed IPOs. We have examined the European market in the period between 2000 and 2017 when the IPO activity experienced enormous growth. The main task was to assess whether the PE-backed IPOs evince superior performance when compared to their non-sponsored peers and the market. Further, we have examined the effect of the so-called valuation drivers on the IPOs’ performance. To assess the IPOs’ performance, we used the buy-and-hold abnormal returns with bootstrapped skewness adjusted t-statistics. In case of the valuation drivers’ effect, OLS regression was applied. The main findings were that the PE-backed IPOs in Europe overperforme the market, mainly due to IPOs in the UK and Western Europe. The PE-sponsored IPOs also overperforme their non-sponsored peers, mainly due to IPOs in the UK, Western and Northern Europe. In case of the valuation drivers, we observed several significant correlations, however, their explanation power was negligible.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Říha 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Říha 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Říha 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Tomáš Fencl 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magda Pečená, Ph.D. 596 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 153 kB