velikost textu

Politický systém za vlády Vladimíra Mečiara a jeho odraz do zahraničnej politiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politický systém za vlády Vladimíra Mečiara a jeho odraz do zahraničnej politiky
Název v angličtině:
Political system during Vladimír Mečiar´s government and its reflection to the foreign policy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Bátová
Vedoucí:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Id práce:
191844
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Slovenská republika, konsolidácia demokracie, neliberálna demokracia, delegatívna demokracia, Vladimír Mečiar, Mečiarova vláda, zahraničná politika, izolacionizmus
Klíčová slova v angličtině:
Slovak republic, democratic consolidation, illiberal democracy, delegative democracy, Vladimír Mečiar, Mečiar´s government, foreign policy, isolationism
Abstrakt:
Abstrakt Táto bakalárska práca sa zaoberá politickým systémom Slovenskej republiky počas vlády Vladimíra Mečiara a jej odrazom do zahraničnej politiky Slovenska. Predmetom skúmania je autoritarizmus V. Mečiara a analýza či vnútropolitická situácia na Slovensku sa prejavila i do zahraničnej politiky Slovenska. Teritoriálne je práca situovaná na územie Slovenskej republiky. Časovo je zasadená do obdobia tesne pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky, teda od roku 1992 do roku 1998, kedy skončila Mečiarova tretia vláda. Forma práce je prípadová štúdia. V práci spracujem teóriu konsolidácie demokracie od José Juana Linza a Alfreda Stepana so zameraním sa na konsolidáciu demokracie v politickej sfére, ďalej koncept neliberálnej demokracie od Fareeda Zakariu a doplnkovo použijem koncept delegatívnej demokracie od Guillerma O´Donnella. Výskumným účelom práce je dokázať, že na Slovensku nastala dekonsolidácia demokracie v politickej sfére, ďalej overiť či Slovensko sa stalo defektnou demokraciou a zamerať sa na doposiaľ málo skúmaný izolacionizmus Slovenskej republiky. V prvej časti práce sú predstavené vyššie uvádzané koncepty a ich jednotlivé kritériá. V nasledujúcej empirickej časti sú tieto kritériá aplikované na konkrétne príklady z obdobia mečiarizmu. Práca čerpá hlavne z nedávnej odbornej literatúry, vtedajších súhrnných správ o stave spoločnosti a doplnkovo z internetových zdrojov.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis concerns the Slovak political system under the Vladimír Mečiar´s government and its influence on the foreign policy. The aim of this thesis is Mečiar´s authoritarianism and to analyse if there was an impact on the inner policy as well as foreign policy. It analyses the period from the beginning of the second Mečiar´s era as the prime minister in 1992 to 1998 when his third government ended. The thesis is conducted in the form of a case study. In the thesis I specifically elaborate the theory of democratic consolidation written by José Juan Linz and Alfred Stepan which focuses on the democratic consolidation of political arena; then I elaborate the Fareed Zakaria´s concept of illiberal democracy and additionally I study the Guillermo O´Donnell´s concept of representative democracy. The purpose of this bachelor thesis is to prove the democratic deconsolidation in political arena in Slovakia and to verify the validity of the theory of defective democracy on the case of Slovakia and also to describe the Slovak political isolationism which has been in my opinion too little analysed. In the first part of the thesis I present the three theories mentioned above and their individual components. In the following empirical part these individual components are applied to specific examples of Mečiar´s government known as well as the “mečiarisme”. References of this thesis consist mainly of specialised literature as well as the public situation reports from the time referred and additionally the thesis uses the website sources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Bátová 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Bátová 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Bátová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB