velikost textu

Determinants of the Mode of Payment in Mergers & Acquisitions in the European Union

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Determinants of the Mode of Payment in Mergers & Acquisitions in the European Union
Název v češtině:
Faktory ovlivňující výběr platební metody ve fúzích a akvizicích v Evropské unii
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adam Maryniok
Vedoucí:
prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Id práce:
191840
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
fúze a akvizice, M&A, typ kompenzace, Bayesovské průměrování modelů, BMA
Klíčová slova v angličtině:
mergers and acquisitions, M&A, method of payment, Bayesian model averaging, BMA
Abstrakt:
Oblast fúzí a akvizic je populárním tématem jak v akademické obci, tak ve finančních kruzích a tisku. Množství výzkumných prací se zaměřovalo a zaměřuje na oblast tvorby, respektive destrukce akcionářské hodnoty v souvislosti s M&A. Zkoumání problematiky výběru platební metody v M&A je však neméně zajímavým tématem. Tato práce studuje různé faktory ovlivňující výběr platební metody v transakcích, v nichž byla kupujícím společnost se sídlem v Evropské unii. Práce použivá metodu bayesovského průměrování modelů na relativně novém vzorku transakcí oznámených v průběhu let 2010 až 2018. Výsledky analýzy potvrzují prokazatelný vliv některých faktorů specifických jak na úrovni kupce, tak akvizičního cíle a transakcí jako takových. Závěrem práce nabízí několik nápadů, kam by se mohl ubírat budoucí výzkum na toto téma.
Abstract v angličtině:
Topic of mergers and acquisitions (M&A) is popular both in academia and financial circles and press. A great deal of research has been focused on the value creation side of M&A deals, nonetheless factors influencing the particular method of payment used in M&A transactions are equally interesting. This thesis focuses on number of factors influencing the choice of medium of exchange in M&A deals with European Union domiciled bidders. Using Bayesian model averaging and a relatively new dataset of transactions announced between 2010 and 2018, the analysis finds several bidder, target and deal specific characteristics to be of a provable effect on the choice of payment. Finally, several enhancements and research questions for a further research are identified.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Maryniok 800 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Maryniok 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Maryniok 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB