velikost textu

Federalizace a etnické rozdělení Bosny a Herzegoviny jako faktor ve vztazích s EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Federalizace a etnické rozdělení Bosny a Herzegoviny jako faktor ve vztazích s EU
Název v angličtině:
Federalization and ethnic composition of Bosnia and Herzegovina as factors in relations with the EU
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Šlechta
Vedoucí:
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Id práce:
191823
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce hodnotí vliv politického a etnického uspořádání Bosny a Hercegoviny na její vztahy s EU. Práce využívá koncept kondicionality a zkoumá jeho fungování v případě Bosny a Hercegoviny. V rámci práce je analyzován relevantní historický kontext a zároveň dlouhodobý vývoj vztahů Bosny a Hercegoviny a EU. Hlavní důraz je kladen na analýzu probíhajícího Stabilizačního a asociačního procesu a perspektivu členství Bosny a Hercegoviny v EU. Z časového hlediska je pozornost kladena především na období od identifikace BiH jako potenciálního kandidáta na členství v EU, to jest od roku 2000 až do současnosti. Práce je případovou studií. Prvním výzkumným cílem práce je zhodnotit vliv kroků politických aktérů jednotlivých konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny na vztahy s EU. Druhým výzkumným cílem je zhodnocení toho, zdali jsou v případě Bosny a Hercegoviny splněny představené předpoklady pro fungování kondicionality ze strany EU. V neposlední řadě jsou v práci pro potřeby zhodnocení výše uvedeného tématizovány aspirace jednotlivých konstituvních národů.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis aims to evaluate the influence of the political system and ethnic heterogeneity of Bosnia and Hercegovina on its relationship with the EU. The thesis uses the concept of political conditionality and examines its functioning in the case of Bosnia and Hercegovina. The relevant historical context, as well as the longtime development of relationship with the EU, is analyzed within the thesis. The primary focus is placed on the analyses of the ongoing Stabilisation and association process and EU membership perspective. Given the time perspective, the main emphasis is placed on the period from 2000 to the present. The thesis is a case study. The first goal of the thesis is to asses the influence of political actions of the key political actors of particular constitutive nations on the relation between Bosnia and Hercegovina and the EU. The second one is to asses whether the presented conditions for conditionality functioning are met in Bosnia and Hercegovina. Last but not least, the thesis deals with the individual aspirations of the constitutive nations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Šlechta 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Šlechta 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Šlechta 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. 660 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB