velikost textu

Významné faktory ovlivňující volbu partnera v období dospívání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Významné faktory ovlivňující volbu partnera v období dospívání
Název v angličtině:
Significant factors affecting the choice of partner during adolecence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Pacáková
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Morávková
Id práce:
191821
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adolescence|partnerský vztah|volba partnera|preference adolescentů
Klíčová slova v angličtině:
adolescence|romantic partnership|choice of partner|adolescent preferences
Abstrakt:
V období dospívání dochází ke značnému sociálnímu vývoji. Proměn doznávají vztahy s rodiči i vztahy s vrstevníky a dochází k utváření prvních partnerských vztahů. Ty se zpravidla tvoří v rámci kontextu vrstevnické skupiny, v jejímž prostředí se vztah formuje a dále vyvíjí. Partnerské vztahy jsou v dospívání značně variabilní, co se týče věku, ve kterém poprvé vznikají, v délce trvání i prožívané míře intimity a závazku. Nejbližší sociální okruh dospívajícího má značný podíl při volbě partnera. V rodinném prostředí se tvoří citová vazba dospívajícího na rodičích, která v navazování jeho dalších vztahů hraje významnou roli. Bytí v romantickém vztahu ovlivňuje jedincovo sociální postavení, jelikož se v rámci vrstevnické skupiny zvyšuje jeho status. Při volbě partnera též hrají neopomenutelnou roli představy a preference samotného adolescenta ohledně charakteristik svého potenciálního partnera. V části návrhu výzkumu je předložen projekt kvalitativního charakteru. Aspiruje na vytvoření zakotvené teorie preferencí českých adolescentů ohledně jejich ideálního a současného partnera a proměně těchto preferencí v závislosti na věku a získaných zkušenostech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the period of adolescence there is a considerable social development. Relationships with parents and relationships with peers are transformed. First romantic partnerships are formed. These usually form within the context of a peer group, in which the relationship is shaped and further developed. Romantic relationships in adolescence are considerably variable in terms of the age, at which they first arise, the duration and the degree of intimacy and commitment. The closest social circle of an adolescent plays significant part in choosing a romantic partner. Within the family adolescent’s attachment style is formed, which is important for the development of other relationships. Being in a romantic relationship affects individual's social status within the peer group. When choosing a romantic partner it is also important to consider adolescent‘s preferences about the characteristics of their potential partner. In a part of research proposal is presented a project of qualitative character. It aspires to create an anchored theory of preferences of Czech adolescents regarding their ideal and contemporary partner and the transformation of these preferences depending on the age and experience. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Pacáková 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Pacáková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Pacáková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Morávková 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 122 kB