velikost textu

A critical analysis of the male protagonists in the Brontë sisters' novels

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A critical analysis of the male protagonists in the Brontë sisters' novels
Název v češtině:
Kritická analýza hlavních mužských postav v románech sester Brontëových
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Radová
Vedoucí:
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Id práce:
191810
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Heathcliff|Edward Rochester|Arthur Huntingdon|Na Větrné hůrce|Jana Eyrová|Dvojí život Helen Grahamové|Emily Brontëová|Charlotte Brontëová|Anne Brontëová|Byronský hrdina|Romantismus|Viktoriánský protagonista
Klíčová slova v angličtině:
Heathcliff|Edward Rochester|Arthur Huntingdon|Wuthering Heights|Jane Eyre|The Tenant of Wildfell Hall|Emily Brontë|Charlotte Brontë|Anne Brontë|Byronic hero|Romanticism|Victorian protagonist
Abstrakt:
Abstrakt Romány sester Brontëových vykazují množství podobností: vzpurné hrdinky, mužské protagonisty jako zdroj hlavního konfliktu, vrstvení narativní struktury v první osobě, historické prostředí a napravení morálky jako rozřešení narušené harmonie. Sestry Brontëovy především využívají román jako prostředek ke zkoumání nejen individuální morálnosti, ale také možností ženské seberealizace ve společnosti dominované patriarchií. Autorky do svých děl zakomponovaly Byronského hrdinu jako princip destrukce, čímž vyzdvihují typicky viktoriánský koncept pochyb a sebezpytu nejen u svých mužských protagonistů, ale také u svých hrdinek. Mužští protagonisté jako zástupci mužské dominance jsou proto stěžejní pro pochopení vývoje jednotlivých narativ sester Brontëových. Tato práce se pokusí analyzovat tří mužské protagonisty nejlepších románů Brontëových: Heathcliffa z románu ​ a Větrné N hůrce​ Edwarda Fairfaxe Rochestera z ​any Eyrové​ a Arthura Huntingdona z ​ vojího života , J , D Heleny Grahamové​ . Cizí původ Heathcliffa vytváří konflikt v mikrokosmu vřesovišť od chvíle, kdy se tato postava poprvé objeví. Zničení jeho spojení s Kateřinou Earnshawovou dožene Heathcliffa, aby prostoupil sociální sférou za účelem pomsty svému okolí. Tento čin určuje zbytek narativy. Jelikož je však Heathcliffovým hlavním cílem spojení se svou oddělenou duší, je jediným rozřešením jeho hříšnosti smrt. Nová generace musí najít harmonii v přizpůsobení se přirozeným principům, aby zajistila nový řád morálky. Naznačením nadpřirozených prvků a absencí náboženské spásy román vyzdvihuje elementární základ protagonistů. Svár, který Rochester vytváří v Thornfield Hall, má původ v patriarchální dominanci, amorálním jednání, a odmítnutí náboženství. Slouží nejen jako objekt lásky Jany Eyrové, ale také se, jelikož ztělesňuje test její víry, stává antagonistou, kterého Jane musí překonat na cestě k dospělosti dodržováním svého morálního a náboženského kodexu. Rochesterovo vykoupení je zároveň podmíněno nutností pokání. Konečné rozřešení v izolovaném domácím štěstí je dosaženo Janinou dosaženou nezávislostí a Rochesterovou náboženskou pokorou. Huntingdonovo odmítání náboženské morálky má za následek jeho postupný úpadek. Újma, kterou působí své ženě, synovi i společníkům, na první pohled vychází z jeho alkoholismu, ale ve skutečnosti je důsledkem destruktivních tendencí mužské dominance v domácí sféře. Helenino vzpurné znovunalezení sama sebe v roli pracující matky nabízí kombinaci mužských a ženských prvků jako základ pro novou harmonii. Jelikož Huntingdon se nechce a nedokáže napravit, Gilbert Markham se jeví jako lepší partner, když se přizpůsobuje ženskému prvku ve svém životě. Skrz vývoj mužských protagonistů nejen ve vztahu ke svým hrdinkám, ale také ke konceptu Byronského hrdiny, sestry Bronteovy zkoumají možnosti nových, lepších vztahů mezi muži a ženami v historickém, literárním i sociálním kontextu Viktoriánské éry. Z jejich snahy vyvstává vhodnější prostředí jak domácí, tak sociální.
Abstract v angličtině:
Thesis abstract The novels of the Brontë sisters share numerous aspects: defiant heroines, male protagonists as the source of the central conflict, 1st-person layered narrative structure, historical settings, and a redeemed morality as the solution to distortion of harmony. Notably, the authors employ the novel as a medium through which they explore not only the themes of individual ethics, but also the possibilities of female self-realization in a society dominated by patriarchy. The authors' incorporation of the Byronic hero as a principle of destruction into their narratives accentuates the typically Victorian concept of doubt and self-searching not only in their male protagonists, but also in their heroines. Therefore, the male protagonists as the representatives of male dominance are crucial in understanding the development of the Brontës' individual narratives. This thesis attempts to analyse three male protagonists of the Brontës' ​reatest novels: Heathcliff of ​ uthering Heights​Edward Fairfax Rochester of ​ane g W , J Eyre​and Arthur Huntingdon of ​ he Tenant of Wildfell Hall​ , T . Heathcliff's foreign origin brings conflict into the moorland microcosm since his character’s first arrival. The destruction of his union with Catherine Earnshaw drives Heathcliff to transgress the social sphere in order to unleash vengeance on his surroundings, an act which determines the rest of the narrative. However, as Heathcliff’s ultimate desire is a union with his separated soul, the only resolution for his unrepentance is death. In order to establish a new moral order, the next generation must find harmony in adaptation of the natural principles. The implied supernatural elements in the novel, along with the absence of religious salvation, highlight the elemental essence of the protagonists. The discord which Rochester creates at Thornfield Hall has its roots in patriarchal dominance, immorality, and refusal of religion. He serves not only as Jane Eyre's romantic interest; by embodying her test of faith, he also becomes an antagonist who Jane must overcome on her journey to maturity by adhering to her moral and religious code. Simultaneously, Rochester's redemption is conditioned by the necessity of his repentance. The final resolution in a secluded domestic happiness is achieved by Jane's gained independence and Rochester's religious humility. Huntingdon's refusal of religious morality results in his gradual decline; the abuse he inflicts on his wife, son, and companions originates superficially in his alcoholism, but actually results from the destructive tendencies provided to him by his male dominance in the domestic sphere. Helen's rebellious reinvention of self as a working mother offers a combination of the male and female principle as the foundation of a new harmony. As Huntingdon is both unwilling and unable to reform, Gilbert Markham emerges as a more ideal suitor by adapting the female principle into his life. Through the development of their male protagonists in relation not only to their heroines, but also to the concept of the Byronic hero, the Brontës explore the possibilities of new, more ideal dynamics between men and women in the historical, literary, and social context of the Victorian era; from their efforts, a more suitable environment of both the domestic and the social emerges.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Radová 725 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Radová 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Radová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Nováková, CSc. 380 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB