velikost textu

Podoba souhlasu se zpracováním osobních údajů ve světle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podoba souhlasu se zpracováním osobních údajů ve světle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Název v angličtině:
The consent to the processing of personal data in the light of the General data protection regulation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Klára Vermachová
Vedoucí:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Id práce:
191807
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR
Klíčová slova v angličtině:
Data protection Consent to the processing of personal data GDPR
Abstrakt:
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou právní úpravy ochrany osobních údajů zakotvené jednak ve zrušené Směrnici 95/46/ES a zejména v nové právní úpravě nařízení GDPR. GDPR reaguje na rozvoj nových technologií, které v době přijetí Směrnice 95/46/ES neexistovaly (jedná se např. rozvoj sociálních sítí a cloudových úložišť) a dále na odlišnou úpravu ochrany osobních dat napříč členskými státy, kdy GDPR, jakožto nařízení, má zajistit jednotnou vysokou úroveň jejich ochrany. Úvodní část práce je věnována terminologickému a historickému úvodu do problematiky ochrany osobních údajů a nedostatkům zrušené směrnice, kdy za problematickou autorka, nad rámec uvedeného, v práci identifikovala zejména vymezení její územní působnosti. Dále se autorka v této části zabývá vybranými soudními rozhodnutími Lindqvist, Digital Rights Ireland, Schrems a Google Spain, v rámci kterých SDEU naznačil potřebu nové právní úpravy. Dále se práce zabývá novou koncepcí právní úpravy GDPR. Autorka se na tomto místě zabývá otázkou důvodnosti a nezbytnosti přijetí nové právní úpravy a zodpovězení otázky, za jakých podmínek lze IP adresu a soubory cookies považovat za osobní údaje podléhající právní úpravě GDPR. Ústředním tématem práce je institut souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně jeho aspektů dle GDPR, kdy GDPR základní parametry souhlasu upravených Směrnicí 95/46/ES nemění, ale požadavky rozšiřuje. Autorka se v této části práce věnuje i institutu udělení on-line souhlasu dětmi mladšími 16 let. V rámci této části autorka provedla analýzu některých práv subjektů údajů zahrnujíce mediálně známé „práva na výmaz“ včetně kritického zhodnocení soudního rozhodnutí Google Spain. Závěr rigorózní práce je pak věnován problematice adaptačních zákonů členských států, když GDPR, ačkoliv je převážně přímo použitelné, ukládá či umožňuje členským státům některé problematiky upravit vnitrostátním předpisem. Autorka provedla nejprve analýzu návrhu českého zákona o zpracování osobních údajů, který v době dokončení této práce nebyl doposud Parlamentem České republiky přijat a dále v rámci této části autorka provedla analýzu odlišných přístupů adaptace GDPR v české, slovenské a rakouské republice. Každá tato právní úprava např. stanovuje odlišně věkovou hranici pro online souhlasy dětí, v praxi tak provozovatelé webů musí ohlídat, zda-li jsou splněny požadavky té konkrétní země.
Abstract v angličtině:
The work presented considers the data protection law formerly degulated via Directive 95/46/EC and presently regulated by GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR was introduced as a response to the development of new technologies, such as growth of social networks and cloud storages, which did not exist when Directive 95/46/EC was enacted. Furthermore, GDPR is a reaction to the variery of data protection acts across the EU member states. Its aim is to consitently guarantee a high level of personal data protection across entire EU. The introductory part of the thesis is devoted to the terminology, history of personal data protection and shortcomings of the repealed directive. In particular, the territorial scope is identified as problematic. In adition, author i this part made an analyse of selected rulings of CJEU, which indicated the need for a new legal regulation, are discussed. The second part of the thesis considers the design of GDPR. Here, the question of necessity for such regulation is addressed. Furthermore, the author discusses the circumstances under which the IP address and cookies can be considered personal data which are protected by GDPR. The central theme of the thesis is the consent to the processing of personal data. GDPR does not modify the fundamental parameters of the consent required by Directive 95/46/EC. Instead, it extends these requirements. In particular, the online consent given by individuals under the age of 16 is considered. In addition, selected rights of data subjects under GDPR, e.g. medially known „right to erasure“, are discused including the critical analysis of the Google Spain ruling. The final part of the thesis considers the GDPR adaptation by member states. While GDPR is directly applicable at large, it imposes or allows the Member States to adapt some issues via national legislation. The author analysed the proposed data protection law which will be voted on by the Czech Parliament only after the submission of the thesis. In addition, the approaches to GDPR adaptation in the Czech Republic, Slovakia and Austria republic are compared and contrasted. Fo example each of these states sets a different age for online children´s consent. In practice, webmasters must ensure that the requirements of that particular legislation are met.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Vermachová 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Vermachová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Vermachová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 183 kB