velikost textu

Hudební život ve farní škole u kostela sv. Bartoloměje v Plzni 1550-1620

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební život ve farní škole u kostela sv. Bartoloměje v Plzni 1550-1620
Název v angličtině:
Musical Life at the Parrish School of the Church of St. Bartholomew in Pilsen 1550-1620
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Masako Kotsu
Vedoucí:
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Id práce:
191803
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Hudební věda (HDV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudební život|hudba a škola|renesance|Plzeň
Klíčová slova v angličtině:
musical life|music and school|Renaissance|Pilsen
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je prozkoumat méně známou kapitolu z hudebních dějin Plzně. Její konkrétní zaměření na farní školu u kostela sv. Bartoloměje v letech 1550-1620 vyplývá z faktu, že školní sbory tvořily jednu z klíčových hudebních institucí renesančního města. Práce shrne dosavadní stav bádání a na základě dochovaných hudebních i nehudebních pramenů se pokusí rekonstruovat hudební život ve svatobartolomějské škole v předbělohorském období a jeho vztah k hudebnímu dění ve farním kostele.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to explore a lesser known chapter from the history of music in Pilsen. Her particular focus on the parish school at St George's Church Bartholomew in 1550-1620 stems from the fact that school choirs formed one of the key musical institutions of the Renaissance city. The work will summarize the current state of research and on the basis of preserved musical and non-musical sources will try to reconstruct the musical life in the St. Bartholomew school in the pre-White Mountain period and its relation to musical events in the parish church.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Masako Kotsu 643 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Masako Kotsu 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Masako Kotsu 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB