velikost textu

The weather and stock returns

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The weather and stock returns
Název v češtině:
Počasí a akciové výnosy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Patrik Černý
Vedoucí:
PhDr. Jiří Kukačka
Oponent:
Mgr. Aleš Čornanič
Id práce:
191800
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Behavioral finance; Weather effect; Market efficiency; Anomaly, GARCH
Klíčová slova v angličtině:
Behavioral finance; Weather effect; Market efficiency; Anomaly, GARCH
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá téma behaviorálních financí, efekt počasí na akciové výnosy. Výzkum byl proveden za účelem ověření dříve publikovaných výsled- ků o vlivu různých proměnných počasí jako slunečního svitu, srážek nebo teploty na akciové trhy. Analýza k odhalení vz- tahů mezi akciovými výnosy a proměnnými počasí navrženými v předešlé literatuře, stejně tak jako dalšími efekty tržní efektivity, pondělním a lednovým efektem, byla provedena regresí pomocí metody nejmenších čtverců. Dále byl použit GARCH model ke zjištění vlivu klimatických podmínek na volatilitu akciových výnosů. Data použitá pro analýzu obsahují 24 rozvojových a 23 vyspělých trhů z celého světa v období 2006–2017. Výsledky nepodporují teorii, že počasí ovlivňuje obchodování na trhu, což koresponduje s teorií efektivního trhu. Nezdá se, že by byl rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými státy, nehraje roli ani rozloha státu. Nicméně, v práci se opakovaně vyskytuje evidence o přítomnosti pondělního efektu. Klíčová slova Behaviorální finance, Efekt počasí, Efektivita trhu, Anomálie, GARCH 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines a behavioral finance topic, the effect of weather on stock returns. The research was performed with the aim to verify formerly published results of various weather variables like sunshine, precipitation or temperature influencing stock markets. For the analysis Ordinary Least Squares regressions were implemented to investigate the relationships of stock returns and weather variables proposed in the previous literature as well as other market efficiency effects, a Monday and a January effect. In addition, GARCH model was carried out to check the influence of weather conditions on stock return volatility. Data used for the analysis consists of 24 emerging and 23 developed markets worldwide in the period 2006–2017. The results are not in support of the theory of weather affecting market trading which corresponds to the market efficiency theory. There seems to be no difference between the developed and emerging countries, not even countries’ land area plays a role. However, in the thesis repeatedly appears significant evidence of the presence of the Monday effect. Keywords Behavioral finance, Weather effect, Market efficiency, Anomaly, GARCH 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patrik Černý 3.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patrik Černý 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patrik Černý 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Kukačka 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aleš Čornanič 371 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB