velikost textu

Nanofiltrace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nanofiltrace
Název v angličtině:
Nanofiltration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Heidrová
Vedoucí:
PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Holas, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D.
Id práce:
191793
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanofiltrace, farmacie
Klíčová slova v angličtině:
nanofiltration, pharmacy
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Nanofiltrace Diplomová práce Kandidát: Hana Heidrová Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. Nanofiltrace je tlakový membránový proces, pro který je specifické využívání polopropustných membrán s velikostí pórů v řádu 1 nm. Tato metoda se hojně využívá pro separaci nízkomolekulárních látek. Ve farmacii má své uplatnění například při izolaci produktů. Tato diplomová práce se zabývá popisem chování tří komerčně vyráběných nanofiltračních membrán a také ověřením jejich potenciálního uplatnění v procesu výroby námelových alkaloidů. Teoretická část se soustřeďuje především na popis tlakových membránových procesů, využití nanofiltrace v různých odvětvích lidské činnosti a dále na současné a historické využití námelových alkaloidů v terapii a popis jejich vlastností. Praktická část je zaměřena zejména na zkoumání vlivu různých experimentálních parametrů na hodnoty retence vybraných námelových alkaloidů (především kyseliny lysergové a isolysergové). Dosažené výsledky jsou vzájemně porovnány a kriticky vyhodnoceny. Klíčová slova: tlakové membránové procesy, nanofiltrace, námelové alkaloidy
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Nanofiltration Diploma thesis Candidate: Hana Heidrová Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. Nanofiltration is a pressure-driven membrane process which is characterized by using semipermeable membranes with approximately 1 nm pores. This method is used abundantly for the separation of substances with low molecular weight. It is used for example in the process of product isolation in pharmaceutical industry. This diploma thesis is focused on the description of the behaviour of three commercially produced nanofiltration membranes and also on testing of their potential use in the production of ergot alkaloids. The theoretical part is focused especially on the description of pressure-driven membrane processes, the use of nanofiltration in various areas and also on current and historical use of ergot alkaloids in therapy and on the description of their properties. The practical part is oriented particularly on examination of effect of various experimental parameters on the retention of selected ergot alkaloids (primarily of lysergic and isolysergic acid). The results are compared and critically analysed. Keywords: pressure-driven membrane processes, nanofiltration, ergot alkaloids
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Heidrová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Heidrová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Heidrová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Holas, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 155 kB